เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 1071/15 
บจ. อโศกมอเตอร์โจทก์
กรมสรรพากรกับพวกจำเลย
เรื่อง รถยนต์ และการเช่าทรัพย์ตามประมวลรัษฏากร 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องเช่าทรัพย์,รับขน,ประมวลรัษฎากร
โจทก์มีรถยนต์หลายประเภทสำหรับให้ผู้อื่นเช่าไปใช้ มีกำหนดระยะเวลาเช่าเป็นรายเดือนก็มี เป็นเวลา 1 ปีก็มี ผู้เช่าต้องจ่ายค่าเช่าให้เป็นรายเดือนและรายคัน ในสัญญาเช่าได้ระบุถึงสิทธิของผู้เช่าและหน้าที่ของโจทก์นอกเหนือไปจากหน้าที่ของผู้ให้เช่าตามที่กฎหมายกำหนดไว้หลายประการเช่น ถ้ารถเสียหรือชำรุดโจทก์ต้องหารถชนิดเดียวกันให้ผู้เช่าใช้แทน โจทก์ต้องหาคนรถที่พูดภาษาอังกฤษได้และถือว่าเป็นพนักงานของโจทก์ ผู้เช่าจะใช้รถได้ทุกแห่งภายในราชอาณาจักร ผู้เช่าต้องเสียค่าน้ำมันรถเอง โจทก์มีหน้าที่ต้องซ่อมแซมรถโจทก์ต้องจัดการให้มีการประกันภัยสำหรับการเสียหายอันเกิดแก่ตัวรถ และผู้เช่าจะต้องได้รับความคุ้มครองจากการประกันภัยด้วย ผู้เช่าจะไม่ต้องจ่ายค่าเช่าเมื่อรถที่เช่าถูกนำออกไปจากความครอบครองของผู้เช่า โดยไม่ได้รับการบอกกล่าวและได้รับความยินยอมของผู้เช่าก่อน แม้จะมีข้อตกลงดังนี้ก็ไม่ทำให้ลักษณะแห่งสัญญาเช่าเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่น และไม่เป็นสัญญารับขนดังที่บัญญัติไว้ใน ป.พ.พ. มาตรา 608จึงต้องถือว่า การค้าของโจทก์เป็นการค้าประเภทให้เช่าทรัพย์สินที่ไม่ใช่อสังหาริมทรัพย์
 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 02-01-2021