เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 1917/14 
หจก. เสรีวัฒน์ นายวรวิทย์ สุริยมงคลโจทก์
กรมสรรพากรกับพวกจำเลย
เรื่อง สินค้าสำเร็จรูปตามประมวลรัษฎากร 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร
ประมวลรัษฎากร มาตรา 77 ที่บัญญัติว่าสินค้าสำเร็จรูป คือสินค้า ซึ่งตามสภาพอาจอุปโภคบริโภคได้โดยไม่จำต้องเปลี่ยนหรือดัดแปลง หรือนำไปผสมกับสิ่งอื่น ย่อมหมายความถึงสิ่งใด ๆ ก็ตามที่อาจใช้อุปโภคหรือบริโภคได้ทันทีโดยไม่ต้องเอาของสิ่งนั้นๆ ไปปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงหรือผสมกับสิ่งใดอีก ทั้งนี้โดยพิจารณาจากการใช้ในสภาพปกติของของสิ่งนั้น
แป้งข้าวโพด ผงฟู เชื้อยีสต์ และเชื้ออากาดี้ ตามสภาพปกติใช้สำหรับเป็นวัตถุดิบเพื่อผลิตเป็นของสิ่งอื่น มิใช่สิ่งที่ตามปกติย่อมนำไปใช้ได้ในสภาพเดิมโดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงหรือผสมสิ่งอื่นจึงมิใช่สินค้าสำเร็จรูปตามประมวลรัษฎากร
 

ปรับปรุงล่าสุด: 02-01-2021