เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 1005/14 
นายวรวิทย์ สุริยมงคลโจทก์
นายกมล ชัยประสิทธิ์กับพวกจำเลย
เรื่อง ผู้มีเงินได้พึงประเมินประเภทการขายทรัพย์สินซึ่งทรัพย์สินนั้น 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร
ผู้มีเงินได้พึงประเมินประเภทการขายทรัพย์สินซึ่งทรัพย์สินนั้นได้มาโดยมิได้มุ่งในทางการค้าหรือหากำไร อันได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ จะต้องปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดไว้โดยอนุมัติรัฐมนตรี กล่าวคือ ถ้าเป็นการขายทรัพย์สินที่มีหลักฐานทางทะเบียนและเงินที่ได้รับจากการขายนั้นมีจำนวนตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป จะต้องแสดงรายการตามที่กำหนดไว้ในข้อ 14 แห่งแบบ ภ.ง.ด. 9 ถ้าผู้มีเงินได้ไม่ได้แสดงรายการดังกล่าวก็จะไม่ได้รับยกเว้นให้ไม่ต้องนำเงินได้จากการขายทรัพย์สินนั้นมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 42 (9)
 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 02-01-2021