เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 678/14 
นายวิสูตร แซ่หลีโจทก์
กรมสรรพากรกับพวกจำเลย
เรื่อง โจทก์ไม่ต้องเสียภาษีการค้าเพิ่มจึงได้ยื่นอุทธรณ์ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร,อำนาจฟ้อง,ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้ว,ฎีกา,อำนาจศาลฎีกาอำนาจศาล
สัญญากู้เงินมิได้ปิดอากรแสตมป์ ซึ่งตามประมวลรัษฎากรมาตรา 118 จะใช้เป็นหลักฐานในคดีแพ่งไม่ได้นั้นเมื่อผู้กู้รับว่าได้กู้เงินไปตามสัญญาจริง ก็ไม่จำเป็นต้องอาศัยสัญญากู้เป็นหลักฐานในคดี ศาลพิพากษาให้ผู้กู้ชำระเงินแก่ผู้ให้กู้ได้
การขอแถลงการณ์ด้วยปากในชั้นฎีกา ต้องขอมาในคำฟ้องฎีกาหรือคำแก้ฎีกา
โจทก์เห็นว่า โจทก์ไม่ต้องเสียภาษีการค้าเพิ่มจึงได้ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ แต่คณะกรรมการฯ สั่งไม่รับอุทธรณ์ฉบับแรกของโจทก์เพราะยื่นไม่ถูกแบบ และสั่งให้ยกอุทธรณ์ฉบับหลังเพราะยื่นเมื่อพ้นกำหนดแล้วและได้มีคำสั่งในคำวินิจฉัยอุทธรณ์ให้โจทก์นำเงินภาษีไปชำระตามจำนวนที่เจ้าพนักงานประเมินเรียกเก็บ ดังนี้ย่อมถือว่าคณะกรรมการฯ ได้รับอุทธรณ์ไว้พิจารณาแล้ว โจทก์ย่อมมีอำนาจฟ้องขอให้ศาลวินิจฉัยว่าคำวินิจฉัยว่าคำวินิจฉัยของคณะกรรมการฯ ไม่ชอบ และขอให้เพิกถอนเสียได้
จำเลยให้การต่อสู้คดีว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องและฟ้องโจทก์เคลือบคลุม ศาลชั้นต้น เพียงแต่ตรวจคำฟ้องและคำให้การแล้วสั่งงดดำเนินกระบวนพิจารณาต่อไป และวินิจฉัยว่าโจทก์ยังไม่มีสิทธิฟ้อง พิพากษายกฟ้อง โจทก์จึงอุทธรณ์ และจำเลยแก้อุทธรณ์โต้เถียงกันเฉพาะเรื่องอำนาจฟ้องเพียงเรื่องเดียว ครั้งศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าโจทก์มีอำนาจฟ้องและพิพากษาให้ศาลชั้นต้นดำเนินการพิจารณาสืบพยานไปตามประเด็นแล้วพิพากษาใหม่ ดังนี้ จำเลยจะยกเรื่องฟ้องโจทก์เคลือบคลุมเป็นข้อฎีกาขึ้นมาด้วยในชั้นนี้ไม่ได้ เพราะยังไม่ใช่ข้อที่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์
 

ปรับปรุงล่าสุด: 02-01-2021