เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 1724/13 
บจ. กีฬามงกุฎโจทก์
กรมสรรพากรกับพวกจำเลย
เรื่อง "มหรสพ" ตามประมวลรัษฎากร 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร
การแสดง การเล่น หรือการกีฬา การประกวด หรือการกระทำใดๆ ถ้าเจ้าของจัดขึ้นเพื่อเก็บเงินจากผู้ดูย่อมเป็นมหรสพตามประมวลรัษฎากร มาตรา 130 คำว่า"ผู้ดู" ตามมาตรานี้หมายความถึงบุคคลผู้เข้าดู หรือเข้าฟัง หรือเข้ามามีส่วนแสดงมหรสพนั้นๆเอง ประใดประเภทหนึ่งก็ได้แล้วแต่ประเภทของมหรสพ "ค่าดู" มหรสพไม่ใช่หมายถึงค่าตั๋วอย่างเดียว เงินค่าอย่างอื่น เช่นค่าเล่นหรือค่าเกมการเล่นโบว์ลิ่งก็เป็นค่าดูตามมาตรานี้ด้วย
การจัดให้มีการเล่นโบว์ลิ่งโดยเก็บเงินจากผู้เข้าเล่นซึ่งเป็นผู้เข้ามีส่วน แสดงในการเล่น เป็นการเก็บเงินจากผู้ดูตามกฎหมายแล้ว แม้จะไม่เก็บเงินจากผู้เข้าชมหรือดูการเล่นเฉยๆ ก็เป็น "มหรสพ" ตามประมวลรัษฎากรมาตรา 130 อันจะต้องเสียอากรตามกฎหมาย
 

ปรับปรุงล่าสุด: 02-01-2021