เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 1796/12  
ธนาคารกรุงเทพ จำกัดโจทก์
ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสผู้ร้อง
บริษัท สกุลไทยวัฒนา จำกัด หรือบั่นเส็ง จำกัดจำเลย
เรื่อง การให้อำนาจข้าหลวงประจำจังหวัด สามารถสั่งยึดและสั่งขาย
ทอดตลาดของผู้รับผิดเสียภาษีอากร
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องขอเฉลี่ยหนี้,ประมวลรัษฎากร  
ประมวลรัษฎากร มาตรา 12 ให้อำนาจข้าหลวงประจำจังหวัดหรือนายอำเภอโดยเฉพาะที่จะสั่งยึดและสั่งขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ต้องรับผิดเสียภาษีอากรโดยมิต้องขอให้ศาลออกหมายยึดหรือสั่งจึงเห็นได้ว่าสำหรับค่าภาษีอากรค้าง กฎหมายให้อำนายแก่เจ้าพนักงานที่จะเรียกเก็บเองตลอดถึงการยึดทรัพย์ได้ด้วย โดยไม่จำต้องนำคดีฟ้องศาลก่อน เมื่อผู้ร้องซึ่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะเจ้าพนักงานมีสิทธิที่จะบังคับเหนือทรัพย์สินได้ตามกฎหมาย ทั้งนี้ก็เป็นผู้ใช้อำนาจนี้ก่อน แต่ก็ยังไม่ทันได้ขายทอดตลาด เจ้าพนักงานบังคับคดีก็ไปยึดทรัพย์รายเดียวกันนี้ตามคำสั่งศาลอีก ดังนี้ ผู้ร้องซึ่งมิได้เป็นเจ้าหนี้ ตามคำพิพากษามีสิทธิขอเฉลี่ยได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 287 เพราะผู้ร้องเป็นบุคคลภายนอกมีสิทธิอาจร้องขอให้บังคับเหนือทรัพย์สินนั้นได้ตามกฎหมาย
 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 02-01-2021