เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 1690/12  
บริษัท รูเบียอุตสาหกรรม จำกัดโจทก์
กรมสรรพากร กับพวกจำเลย
เรื่อง ชั้นชี้สองสถาน ศาลชั้นต้นกำหนดประเด็นว่า ในเรื่อง
อัตรากำไรมาตรฐาน
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องคำสั่งชี้ขาดเบื้องต้น,คำท้า,ชี้สองสถาน,ประเด็น,อุทธรณ์,คำสั่งระหว่างพิจารณา
ประมวลรัษฎากร
ชั้นชี้สองสถาน ศาลชั้นต้นกำหนดประเด็นว่า ในเรื่องอัตรากำไรมาตรฐานโจทก์ได้อุทธรณ์คัดค้านการประเมินต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์หรือไม่ โจทก์มีอำนาจฟ้องในประเด็นข้อนี้หรือไม่ แล้วจึงมีคำสั่งว่าจำเลยให้การรับตามฟ้องของโจทก์แล้วว่าโจทก์ได้อุทธรณ์คัดค้านการประเมินแล้ว โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องยุติไม่ต้องสืบพยานในข้อนี้ คำสั่งศาลชั้นต้นดังกล่าวเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา226 เพราะศาลชั้นต้นถือว่าจำเลยรับข้อเท็จจริงตามฟ้อง ไม่จำต้องสืบพยานมิใช่คำสั่งชี้ขาดเบื้องต้นในปัญหาข้อกฎหมายตามมาตรา 24 ซึ่งอยู่ในบังคับแห่งมาตรา 228ดังนั้นเมื่อจำเลยมิได้แถลงโต้แย้งไว้ย่อมไม่มีสิทธิยกประเด็นข้อนี้ขึ้นอุทธรณ์ฎีกา
หัวน้ำมันหอมผสมโดยสภาพมีกลิ่นหอม นับได้ว่าเป็นเครื่องหอมชนิดหนึ่งจึงต้องใช้อัตรากำไรมาตรฐานคำนวณรายรับ เพื่อเสียภาษีการค้าอย่างเดียวกับหัวน้ำหอมหรือเครื่องหมาย ตามบัญชีอัตรากำไรมาตรฐานฯ ท้ายประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีการค้าฉบับที่4 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยฉบับที่ 5 ข้อ 12
 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 02-01-2021