เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 1326/12  
นายวรวิทย์ สุริยมงคลโจทก์
พ.ต.อ.เลื่อน กฤษณามระ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนคร กับพวกจำเลย
เรื่อง อำนาจฟ้อง และสิทธินำคดียื่นต่อศาล  
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง อำนาจฟ้อง,สิทธินำคดียื่นต่อศาล,แก้ไขเพิ่มเติมและคำให้การ,ประมวลรัษฎากร
โจทก์ฟ้องว่า สรรพากรจังหวัดประเมินให้โจทก์เสียภาษีการค้าโดยไม่ชอบ โจทก์อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ คณะกรรมการวินิจฉัยว่าการประเมินถูกต้องแล้ว โจทก์จึงฟ้องขอให้พิพากษาว่า โจทก์ไม่มีหน้าที่เสียภาษีตามที่ประเมิน จำเลยต่อสู้ว่า โจทก์ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เกินกำหนด30 วัน นับแต่วันได้รับแจ้งการประเมิน ขัดต่อประมวลรัษฎากรมาตรา 30 โจทก์ไม่มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ เมื่อไม่มีสิทธิอุทธรณ์ก็ไม่มีอำนาจฟ้อง แม้จะได้ความว่าคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์สั่งในอุทธรณ์ของโจทก์ว่า การประเมินของเจ้าหน้าที่ถูกต้องแล้ว แต่ถ้าข้อเท็จจริงปรากฏว่าอุทธรณ์ของโจทก์ขาดอายุที่จะอุทธรณ์ได้แล้ว การสั่งดังนี้ก็หามีผลทำให้อุทธรณ์นั้นถูกต้องขึ้น ไม่เท่ากับยังไม่มีอุทธรณ์โดยชอบตามกฎหมาย สิทธิของโจทก์ที่จะนำคดีมาสู่ศาลย่อมไม่มี
การขอแก้ไขเพิ่มเติมคำให้การว่าโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องนั้น เกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนแม้จำเลยจะยื่นคำร้องภายหลังจากวันชี้สองสถานก็ไม่ต้องห้าม
 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 02-01-2021