เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 85/12  
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัดโจทก์
กรมสรรพากร กับพวกจำเลย
เรื่อง ประมวลรัษฎากรมาตรา 77 สินค้าสำเร็จรูป  
กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร
ตามประมวลรัษฎากรมาตรา 77 สินค้าสำเร็จรูปหมายถึงสิ่งใด ๆก็ตาม ที่อาจใช้อุปโภคหรือบริโภคได้ทันทีโดยไม่ต้องเอาของสิ่งนั้นไปปรุงแต่งเปลี่ยนแปลง หรือผสมกับสิ่งใดอีก แต่การพิจารณาว่าสิ่งใดอาจใช้ได้ทันทีหรือไม่จำต้องพิจารณาจากการใช้ในสภาพปกติ เพราะวัตถุไม่สำเร็จรูปอาจนำมาใช้ได้ทันทีเช่นเดียวกับวัตถุสำเร็จรูป แต่ก็มิใช่เป็นการใช้ในสภาพของวัตถุดิบ คือต้องมีการเปลี่ยนแปลงหรือผสมกับสิ่งอื่นเสียก่อน จนวัตถุนั้นเปลี่ยนจาก สภาพปกติหรือสภาพเดิม จึงถือไม่ได้ว่าสิ่งนั้นเป็นสินค้าสำเร็จรูป
สภาพปกติของปูนซิเมนต์ผง มิใช่สิ่งที่จะนำไปใช้สอยได้ทันที โดยมิต้องเปลี่ยนแปลงหรือผสมกับสิ่งหนึ่งสิ่งใด การใช้สอยปูนซีเมนต์ผงตามปกตินั้น ใช้สำหรับเป็นวัตถุดิบเพื่อผลิตสินค้าหรือสิ่งของอื่น มิใช่สิ่งที่ตามปกติย่อมนำไปใช้ได้ในสภาพเดิม โดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงหรือผสมสิ่งอื่นปูนซิเมนต์ผงจึงมิใช่สินค้าสำเร็จรูป
 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 02-01-2021