เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 1826/11 
นางสาววีรวรรณ วัฒนโสภณวงศ์โจทก์
กรมสรรพากรผู้ขอรับชำระหนี้
บริษัท สหวิบูลย์ จำกัดจำเลย
เรื่อง จำเลยนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร โดยมิได้ยื่น
แบบแสดงรายการการค้าและชำระภาษีการค้า
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร,ล้มละลาย
จำเลยนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรตั้งแต่ พ.ศ. 2507-2508 โดยมิได้ยื่นแบบแสดงรายการการค้าและชำระภาษีการค้า ตามประกาศของอธิบดีกรมสรรพากรโดยอนุมัติรัฐมนตรีถือว่าผู้ประกอบการค้าผู้นำสิน้าเข้าได้ขายสินค้านั้นในวันนำเข้าในราชอาณาจักร จำเลยจึงมีรายรับตามมูลค่าของสินค้าในวันนำเข้าในราชอาณาจักร และมีหน้าที่ต้องชำระเงินภาษีการค้าทุกเดือนภาษีภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป มูลหนี้ค่าภาษีการค้าจึงเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนภาษีที่จำเลยผู้ประกอบการค้ามีรายรับ
การที่เจ้าพนักงานประเมินเพิ่งทำการประเมินภายหลัง ไม่ทำให้มูลหนี้ค่าภาษีการค้าเพิ่งเกิดแม้หนังสือแจ้งยอดเงินภาษีที่ประเมินจะเพิ่งมีถึงจำเลยถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์แล้ว กรมสรรพากรก็ยังมีสิทธิยื่นคำขอรับชำระหนี้ค่าภาษีการค้าซึ่งมีมูลหนี้เกิดขึ้นก่อนได้
 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 02-01-2021