เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 1799/11 
นายสุวิทย์ โอสถานุเคราะห์โจทก์
กรมสรรพากร กับพวกจำเลย
เรื่อง ได้รับยกให้ที่ดินโดยเสน่หาจากน้าและมารดาแล้วผู้รับได้  
กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร
ได้รับยกให้ที่ดินโดยเสน่หาจากน้าและมารดาแล้วผู้รับได้ขายไปโดยตัดถนนซอยและแบ่งที่ดินเป็นแปลงเล็ก ๆ เพื่อให้ขายได้ง่ายและได้ราคาดีขึ้น เป็นการขายที่ดินอันเป็นสมบัติเก่าตามธรรมดาในฐานะเจ้าของ มิได้มีเจตนาแต่เริ่มแรกเป็นทางค้า ถือไม่ได้ว่าขายที่ดินเป็นทางค้าหากำไรอันจะต้องเสียภาษีการค้าตามประมวลรัษฎากร แม้ต่อมาผู้นั้นจะได้ตั้งบริษัทค้าที่ดินขึ้น ก็จะฟังย้อนหลังว่าการขายที่ดินครั้งก่อนเป็นการค้าหากำไรด้วยมิได้
 

ปรับปรุงล่าสุด: 02-01-2021