เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 1198-1199/11 
นางอำพัน สายสุวรรณโจทก์
นายไสว มีแก้ว กับพวกจำเลย
เรื่อง ร้องขอรับชำระหนี้บุริมสิทธิตามประมวลกฎหมาย 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อบังคับคดี,เฉลี่ยหนี้บุริมสิทธิ,ประมวลรัษฎากร
ร้องขอรับชำระหนี้บุริมสิทธิตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 289 ศาลอาจสั่งให้ได้รับชดใช้ค่าฤชาธรรมเนียมที่เสียไปในการดำเนินกระบวนพิจารณาของผู้ร้องได้ แต่ค่าฤชาธรรมเนียมนี้ไม่เป็นหนี้บุริมสิทธิ
เมื่อประมวลรัษฎากรให้เรียกเงินค้าชำระภาษีอากรเพิ่มสองเท่า และให้เสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1 ต่อเดือนและจะเรียกดอกเบี้ยในเงินจำนวนนี้อีกมิได้
 

ปรับปรุงล่าสุด: 02-01-2021