เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 1118/11 
นายละม่อม หิรัญญ์โจทก์
บริษัท สกุลไทยวัฒนา จำกัด กับพวกจำเลย
เรื่อง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 290 ซึ่งห้ามมิให้
ยึดทรัพย์ซ้ำนั้น
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อบังคับคดี,เฉลี่ยทรัพย์,ประมวลรัษฎากร
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 290 ซึ่งห้ามมิให้ยึดทรัพย์ซ้ำนั้น จะต้องเป็นเรื่องยึดซ้ำกันระหว่างเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาด้วยกันในทรัพย์รายเดียวกันของลูกหนี้ตามคำพิพากษา ฉะนั้นถ้านายอำเภอยึดทรัพย์ของผู้ค้างชำระภาษีอากร ตามประมวลกฎหมายรัษฎากร มาตรา 12 และยังมิได้ขายทอดตลาด เจ้าพนักงานบังคับคดีย่อมยึดทรัพย์นั้นอีกได้ ไม่ต้องห้ามตาม มาตรา 290 ดังกล่าว
 

ปรับปรุงล่าสุด: 02-01-2021