เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 1055/11 
บริษัท มารูเบนีอีด้า จำกัดโจทก์
ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครผู้ขอรับชำระหนี้
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลลิ้มฮั่วกวงจำเลย
เรื่อง ยื่นรายการภาษีไว้ไม่ครบถ้วน  
กฎหมายที่เกี่ยวข้อประมวลรัษฎากร,ล้มละลาย
ยื่นรายการภาษีไว้ไม่ครบถ้วน เจ้าพนักงานกรมสรรพากรตรวจพบ จึงแจ้งให้เสียเพิ่ม ดังนี้ ถือว่ามูลหนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ตอนยื่นรายการภาษีไม่ครบถ้วนนั้นแล้ว
กำหนดเวลาที่เจ้าพนักงานแจ้งให้เสียภาษีเพิ่มนั้น แม้จะเป็นภายหลังที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยแล้วก็ตาม ก็ยังถือว่าหนี้ภาษีนั้นอยู่ในลำดับแห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย มาตรา 130 (6) เพราะการขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลายย่อมขอรับได้รวมทั้งหนี้ที่ยังไม่มีกำหนดชำระ
 

ปรับปรุงล่าสุด: 02-01-2021