เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 390/11 
บริษัท ประมวลสรรพกิจ จำกัดโจทก์
กรมสรรพากร กับพวกจำเลย
เรื่อง เจ้าหน้าที่ของกรมสรรพากรมีหนังสือสั่งให้โจทก์นำเงินอากรและเงินเพิ่ม
อากรไปชำระยังกรมสรรพากร
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อคู่ความ,ประมวลรัษฎากร
เจ้าหน้าที่ของกรมสรรพากรมีหนังสือสั่งให้โจทก์นำเงินอากรและเงินเพิ่มอากรไปชำระยังกรมสรรพากร ถือได้ว่ากระทำไปในนามกรมสรรพากร ฉะนั้นเมื่อโจทก์เห็นว่าการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นั้นไม่ถูกต้องโจทก์ย่อมฟ้องกรมสรรพากรได้
เอกสารที่มีข้อความว่า "ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบในการที่จะจัดส่งสิ่งของที่ได้ระบุไว้ข้าล่างนี้ไปยังจุดหมายปลายทางโดยมิให้มีการสูญหรือเสียหายเกิดขึ้นเลย"ถือไม่ได้ว่าเป็นใบรับของที่ออกให้ตามความหมายในข้อ 16 แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์ในประมวลกฎหมายรัษฎากร จึงไม่ต้องปิดอากรแสตมป์
 

ปรับปรุงล่าสุด: 02-01-2021