เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 377/11 
นางสาวบุศยา คุณวิศาล โจทก์
กรมสรรพากร กับพวกจำเลย
เรื่อง การขายอสังหาริมทรัพย์ก่อนวันที่ 5 พฤศจิกายน 2502  
กฎหมายที่เกี่ยวข้อประมวลรัษฎากร
การขายอสังหาริมทรัพย์ก่อนวันที่ 5 พฤศจิกายน 2502 จะเป็นการประกอบการค้าหรือไม่ ต้องพิจารณาตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10)พ.ศ. 2496 มาตรา 40 ถ้าเป็นการขายตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2502 ต้องพิจารณาตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2502 มาตรา 38
ซื้อที่ดินเมื่อ พ.ศ. 2485 รวม 6 โฉนด แล้วแบ่งแยกเป็นที่ดินแปลงย่อมรวม 24 แปลง ทำถนนผ่านที่ดิน ขอต่อไฟฟ้า น้ำประปาเข้าที่ดินทั้งหมด ได้เริ่มขายที่ดินแปลงย่อยตั้งแต่ พ.ศ. 2496 จึงถึง พ.ศ. 2504 จำนวน 20 แปลงได้กำไรเจ็ดแสนบาทเศษและยังเหลือที่ดินอีก 6 ไร่ พฤติการณ์เช่นนี้แสดงว่าเป็นการประกอบธุรกิจการค้าหากำไร จึงต้องเสียภาษีการค้าและภาษีเทศบาล
 

ปรับปรุงล่าสุด: 02-01-2021