เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 2747/2546 
บริษัท เอช.ที. สตีลเวอร์ค จำกัดโจทก์

กรมสรรพากร

จำเลย
เรื่อง หนังสือแจ้งการประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ตามหลักเกณฑ์ ตาม พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตาม พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 มาตรา 37

คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ เป็นคำสั่งของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย เป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายซึ่งมีผลในอันที่จะก่อนิติสัมพันธ์ขึ้น และมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลระหว่างจำเลยกับโจทก์ โดยโจทก์มีหน้าที่ต้องชำระภาษีอากร คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ จึงเป็นคำสั่งทางปกครอง
หนังสือแจ้งการประเมิน และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ทำเป็นหนังสือ จึงต้องให้เหตุผลไว้ ทั้งเหตุผล ในข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ เหตุผลในข้อกฎหมายที่อ้างอิง และข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจ ตามมาตรา 37แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 เมื่อคำวินิจฉัยอุทธรณ์ ดังกล่าวไม่ปรากฏเหตุผลตามที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งไม่เข้าหลักเกณฑ์ข้อยกเว้นที่จะไม่ต้องแสดงเหตุผล ตามมาตรา 37 วรรคสาม (2) ที่ว่าเหตุผลนั้นเป็นที่รู้กันอยู่แล้วโดยไม่ต้องระบุอีก คำวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าวจึงขัดต่อบทบัญญัติ ตามมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539โดยแจ้งแล้วจึงเป็นการไม่ชอบ

 

ปรับปรุงล่าสุด: 12-02-2021