เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่6092/2545 
บริษัท ซัมเฮงฮวดเทรดดิ้ง จำกัด โจทก์

กรมสรรพากร กับพวก

จำเลย
เรื่อง การประเมินภาษี
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร มาตรา 65 ทวิ (4) มาตรา 79/3 (1)

โจทก์ขายไม้แปรรูปและยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ (ภ.ง.ด.50) โดยแสดงยอดขายไม้แปรรูปต่ำกว่าราคาตลาดโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร เจ้าพนักงานประเมินชอบที่จะประเมินราคมขายไม้แปรรูปของโจทก์โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 65 ทวิ (4) สำหรับภาษีเงินได้นิติบุคคล และมาตรา 79/3 (1) สำหรับภาษีมูลค่าเพิ่มโดยกำหนดราคาขายให้สูงขึ้นเท่ากับราคาประเมินของกรมศุลกากรเป็นราคาตลาดได้

 

ปรับปรุงล่าสุด: 12-02-2021