เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 4587/2546 
บริษัท น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัดโจทก์

กรมสรรพากร กับพวก

จำเลย
เรื่อง การเสียภาษี
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร มาตรา 50 มาตรา 65 ทวิ มาตรา 91/2

ประเด็นที่ 1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปี 2537 - 2538 โจทก์ คำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย ของผู้บริหารและพนักงานไม่ถูกต้อง

ประเด็นที่ 2. ภาษีเงินได้นิติบุคคล รอบระยะเวลาบัญชี 1 ตุลาคม 2537 - 30 กันยายน 2538 มีผลขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน 5 ปี เจ้าพนักงานได้ปรับปรุงผลขาดสุทธิ ตาม ผลการตรวจให้โจทก์

ประเด็นที่ 3. ภาษีธุรกิจเฉพาะ เดือน ตุลาคม 2537 - กันยายน 2538 - โจทก์นำเงินไห้ชาวไร่อ้อยกู้ยืม โดยออกเช็คลงวันที่ล่วงหน้าและไม่คิดดอกเบี้ย ถือเป็นการประกอบกิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคาร

ประเด็นที่ 4. ภาษีมูลค่าเพิ่ม เดือน ตุลาคม 2537 - กันยายน 2538 - โจทก์ขายสินค้าน้ำตาลพร้อมบริการขนส่ง แต่ออกใบกำกับภาษีขายเฉพาะราคาขายน้ำตาล โดยไม่ได้รวมค่าขนส่งไว้

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้เพิกถอนการประเมินหนังสือแจ้งการประเมินภาษีธุรกิจเฉพาะและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ เลขที่ สภ.2/30010/ฝ2./2543/299 ลงวันที่ 19 กันยายน 2543 คำขออื่นให้ยก ฎีกา การที่เจ้าพนักงานประเมินประเมินให้โจทก์เสียภาษีธุรกิจเฉพาะในส่วนที่เจ้าพนักงานประเมินถือว่าเป็นดอกเบี้ยของเงินตามเช็คนั้นไม่ชอบ อุทธรณ์ของจำเลยทั้ง 4 ฟังไม่ขึ้น คำพิพากษายืนให้จำเลยทั้ง 4 ใช้ค่าทนายความชั้นอุทธรณ์ 2,000 บาท

ปรับปรุงล่าสุด: 12-02-2021