เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 6102/2546 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรโจทก์

กรมสรรพากร

จำเลย
เรื่อง ภาษีธุรกิจเฉพาะ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ.2509 มาตรา 9 ซึ่งแก้ไขโดยพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2535 มาตรา 5 - มาตรา 77/3 และมาตรา 91/3(1) แห่งประมวลรัษฎากร

ประเด็น กิจการของโจทก์ ถือเป็นกิจการที่อยู่ในขอบเขตวัตถุประสงค์ตามพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์พ.ศ.2509 หรือไม่ ศาลฎีกาเห็นว่าตามพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ.2509 มาตรา 9 ซึ่งแก้ไขโดยพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2535 มาตรา 5 ได้บัญญัติวัตถุประสงค์ของธนาคารโจทก์ไว้ว่าธนาคารมีวัตถุประสงค์ให้ความช่วยเหลือทางการเงินเพื่อส่งเสริมอาชีพการเกษตรหรือการดำเนินงานของเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์การเกษตร ตลอดจนส่งเสริมให้สามารถประกอบอาชีพอย่างอื่นที่เกี่ยวเนื่องในการเกษตรเพื่อเพิ่มรายได้แก่ครอบครัว และตามมาตรา 5 ได้บัญญัติให้ธนาคารมีอำนาจกระทำกิจการอย่างอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องในการให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของธนาคาร

ซึ่งตามข้อเท็จจริงตลาดกลางสินค้าเกษตรของโจทก์เป็นกิจการที่โจทก์จัดตั้งขึ้นและเป็นผู้ดำเนินกิจการดังกล่าวเองและให้การช่วยเหลือส่งเสริมอาชีพของเกษตรหรือดำเนินการของเกษตรโดยตรง ตลาดกลางสินค้าเกษตร จึงถือเป็นกิจการอย่างอื่นที่ธนาคารโจทก์กระทำเพื่อให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของธนาคาร นอกเหนือจากการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ดังนั้น เมื่อกิจการตลาดกลางเกษตรเป็นของโจทก์ รายได้จากกิจการตลาดกลางเกษตรจึงถือเป็นรายได้ของโจทก์ จึงไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามมาตรา 91/3(1)แห่งประมวลรัษฎากร และอยู่ในบังคับ มาตรา 77/3 แห่งประมวลรัษฎากร ให้ได้รับยกเว้นในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย

ปรับปรุงล่าสุด: 12-02-2021