เมนูปิด

ประกาศกรมสรรพากร

เรื่อง     การกำหนดแบบแสดงรายการภาษี (ฉบับที่ 2)

 

---------------------------------------------

 

                โดยที่ในการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ผู้ประกอบการจดทะเบียนจะต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีโดยใช้แบบแสดงรายการที่กรมสรรพากรจัดพิมพ์ขึ้นเท่านั้น ตามที่กำหนดไว้ในประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 65) เรื่อง กำหนดแบบเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2538

 

                เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม อธิบดีกรมสรรพากรอาศัยอำนาจตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรดังกล่าว อนุมัติให้ใช้แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (แบบ ภ.พ.30) ที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนได้จัดพิมพ์ขึ้นจากการใช้โปรแกรมระบบภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มของกรมสรรพากร สำหรับใช้ในการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ดังนั้น ผู้ประกอบการจดทะเบียนจึงมีสิทธิใช้แบบแสดงรายการที่พิมพ์ขึ้นจากการใช้โปรแกรมระบบภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มของกรมสรรพากร หรือจะใช้แบบแสดงรายการที่กรมสรรพากรจัดพิมพ์ขึ้นในการ ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีมูลค่าเพิ่มได้ตั้งแต่วันที่ที่ลงในประกาศนี้เป็นต้นไป

 

ประกาศ ณ วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2547

 

นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล

อธิบดีกรมสรรพากร

ปรับปรุงล่าสุด: 20-08-2014