เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่425/2547 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซ็นทรัลออฟฟิศอีควิปเม้นท์ โจทก์

กรมสรรพากร

จำเลย
เรื่อง ภาษีอากร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร มาตรา 77/1(8) (จ) ,มาตรา 80 , มาตรา 89(10) และมาตรา 89/1

เจ้าพนักงานของจำเลยที่ 1 เข้าทำการตรวจปฏิบัติการตรวจนับสินค้าและวัตถุดิบ ณ สถานประกอบการของโจทก์ และบ้านเลขที่ 319/6 - 7 ซึ่งเป็นสถานที่เก็บสินค้าอีกแห่งหนึ่งที่ไม่ได้แจ้งเป็นสาขาของสถานประกอบการ โดยมี หุ้นส่วนผู้จัดการของโจทก์เป็นผู้นำในการตรวจนับ ก่อนเริ่มทำการตรวจนับ โจทก์ไม่นำรายงานสินค้าและวัตถุดิบที่ต้องจัดทำตามกฎหมายมาส่งมอบ เพื่อทำการตรวจสอบ โดยอ้างว่าพนักงานบัญชีของโจทก์ไม่มาทำงาน เมื่อตรวจนับสินค้า เสร็จสิ้นเจ้าพนักงานฯ ได้จัดทำบันทึกคำให้การและบันทึกรายละเอียดการตรวจนับสินค้าและวัตถุดิบให้หุ้นส่วนผู้จัดการของโจทก์ ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน หุ้นส่วนผู้จัดการของโจทก์ไม่ได้โต้แย้งคัดค้านแต่อย่างใด เมื่อนำรายการสินค้า ที่ตรวจนับได้เปรียบเทียบกับรายงานสินค้าและวัตถุดิบที่ปรับปรุงแล้ว ปรากฏว่าสินค้าของโจทก์ขาดจากรายงาน ถือเป็น การขายตามมาตรา 77/1(8) (จ) แห่งประมวลรัษฎากร เจ้าพนักงานประเมินจึงได้ทำการประเมินภาษี โดยลดเบี้ยปรับให้คงเรียกเก็บเพียงร้อยละ 30 ของเบี้ยปรับ โจทก์ได้อุทธรณ์คัดค้านการประเมินภาษี คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้วินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ ดังนั้น การประเมินของจำเลยที่ 5 เจ้าพนักงานประเมิน และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของจำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 จึงถูกต้องและชอบด้วยกฎหมาย

 

ปรับปรุงล่าสุด: 12-02-2021