เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่5330/2547 
นางอรวรรณ จิตรประเสริฐสุข โจทก์

กรมสรรพากร

จำเลย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร

คดีนี้ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้กรมสรรพากรเรียกค่าภาษีธุรกิจเฉพาะจากการขายที่ดิน โดยเรียกเก็บ เบี้ยปรับจากโจทก์ร้อยละ 50 ของเงินค่าภาษีอากรที่ต้องชำระ มีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ว่า มีเหตุสมควรลดเบี้ยปรับให้ต่ำไปกว่าที่ศาลภาษีอากรกลางพิพากษามาหรือไม่ ศาลฎีกาเห็นว่า ที่ดินที่โจทก์ขายในคดีนี้มีเพียง 3 แปลงเท่านั้น โดยเฉพาะแปลงหนึ่งนั้นเป็นกรณีที่โจทก์ยอมให้ใส่ชื่อสามีถือกรรมสิทธิ์รวมเท่านั้น มิใช่เป็นการขาย โดยตรง ที่จำเลยอ้างว่าโจทก์ประกอบกิจการขายที่ดินหลายแปลง จำเลยไม่ได้นำสืบให้ศาลเห็นว่าโจทก์ขายที่ดิน แปลงใดให้แก่ผู้ใดไปบ้าง ข้อเท็จจริงจึงยังฟังไม่ได้ว่า โจทก์เป็นผู้ประกอบกิจการขายที่ดินตามที่จำเลยกล่าวอ้าง การที่โจทก์ชำระภาษี เงินเพิ่มและภาษีส่วนท้องถิ่นให้จำเลยจนครบเช่นนี้ เป็นกรณีที่ถือได้ว่าโจทก์ให้ความร่วมมือแล้ว ที่ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้ลดเบี้ยปรับลงร้อยละ 50 เห็นว่าลดลงน้อยเกินไป จึงให้โจทก์ชำระเพียงร้อยละ 20 ของ เบี้ยปรับทั้งหมด

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 12-02-2021