เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่3141/2547 
กรมสรรพากร โจทก์

นายสันติ ตั้งชะฎากรหรือตั้งชฎากร หรือนายสุภัท โชติธนทรัพย์

จำเลย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 ม.8 (9) ม.14

ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยค้างชำระภาษีอากรเป็นเงิน 689,736 บาท และจำเลยได้รับหนังสือทวงถาม จากโจทก์ให้ชำระหนี้แล้วไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง ซึ่งมีระยะเวลาห่างกันไม่น้อยกว่า 30 วัน และจำเลยไม่ชำระหนี้ต้องด้วย ข้อสันนิษฐานว่าจำเลยมีหนี้สินล้นพ้นตัวตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 8(9) ซึ่งจำเลยนำสืบเพียงว่าจำเลยประกอบอาชีพซ่อมไดนาโมรถยนต์ และชำระภาษีถูกต้องตลอดมา เมื่อไม่ปรากฏว่าการประกอบอาชีพของจำเลยมี รายได้อย่างไร เพียงพอชำระหนี้ให้แก่โจทก์หรือไม่ จึงไม่อาจฟังหักล้างข้อสันนิษฐานของกฎหมายดังกล่าว และไม่มีเหตุอื่นที่ไม่ควรให้จำเลยล้มละลาย ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษายกฟ้อง ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาของโจทก์ฟังขึ้น พิพากษากลับ ให้พิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยเด็ดขาดตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 14

 

ปรับปรุงล่าสุด: 12-02-2021