เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่6518/2547 
บริษัท ศรีวงศ์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โจทก์

กรมสรรพากร

จำเลย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความแพ่งม. 225 วรรคหนึ่ง ม. 249 วรรคหนึ่ง ประกอบพ.ร.บ.จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. 2528 ม. 29

โจทก์ยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ต่อศาลภาษีอากรกลางอ้างเหตุว่าโจทก์ต้องลำดับเอกสารและเสนอข้อพิจารณาให้กรรมการของโจทก์พิจารณาว่าสมควรอุทธรณ์หรือไม่ แต่อุทธรณ์ของโจทก์บรรยายว่า โจทก์ไม่สามารถตรวจสอบเอกสารและเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของโจทก์เพื่อมีมติในการยื่นอุทธรณ์ได้ทันภายในกำหนดเวลายื่นอุทธรณ์ อุทธรณ์ของโจทก์ไม่ได้โต้แย้งคำสั่งของศาลภาษีอากรกลางว่าไม่ถูกต้องอย่างไร และเป็นการอุทธรณ์ในข้อที่ไม่ได้ยกขึ้นว่ากัน มาแล้วในศาลภาษีอากรกลาง เป็นอุทธรณ์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 225 วรรคหนึ่ง มาตรา 249 วรรคหนึ่ง ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. 2528 มาตรา 29 ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย พิพากษายกอุทธรณ์ของโจทก์

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 12-02-2021