เมนูปิด

ประกาศกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีเงินได้
เรื่อง กำหนดกองทุนสวัสดิการภายในส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 424) พ.ศ. 2547 และประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้
(ฉบับที่ 134) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับการบริจาค
ให้แก่กองทุนสวัสดิการภายในส่วนราชการ ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547

------------------------------------------------------------

                        

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 424) พ.ศ.2547 และข้อ 4 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 134) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้น พ.ศ.2547 และข้อ 4 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 134) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับการบริจาคให้แก่กองทุนสวัสดิการภายในส่วนราชการ ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2547 อธิบดีกรมสรรพากร จึงประกาศดังต่อไปนี้


                        ข้อ 1 กำหนดให้กองทุนสวัสดิการภายในส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการดังต่อไปนี้เป็นกองทุนสวสดิการภายในส่วนราชการที่ผู้บริจาคมีสิทธิได้รับยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับการบริจาคให้แก่กองทุนสวัสดิการภายในส่วนราชการตามมาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 424) พ.ศ.2547 และข้อ 4 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 134) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อไขการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับการบริจาคให้แก่กองทุนสวัสดิการภายในส่วนราชการ ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2547
“
(1) กองทุนสวัสดิการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
(2) กองทุนสวัสดิการกรมชลประทาน
(3) กองทุนสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
(4) กองทุนสวัสดิการกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
(5) กองทุนสวัสดิการกรมการพัฒนาชุมชน"
“
(6) กองทุนสวัสดิการกรมราชทัณฑ์
(7) กองทุนสวัสดิการกรมทรัพย์สินทางปัญญา
(8) กองทุนสวัสดิการภายในกรมสุขภาพจิต
(9) กองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยทักษิณ"
(แก้ไขเพิ่มเติมตาม ประกาศกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 2) ใช้บังคับ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2547 เป็นต้นไป)
“
(10) กองทุนสวัสดิการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
(11) กองทุนสวัสดิการของสำนักงาน กปร.
(12) กองทุนสวัสดิการกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
(13) กองทุนสวัสดิการกรมโรงงานอุตสาหกรรม
(14) กองทุน 36 ปี สำนักงบประมาณ
(15) กองทุนสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
(16) กองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
(17) กองทุนสวัสดิการสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ
(18) สวัสดิการกรมพัฒนาที่ดิน
(19) กองทุนสวัสดิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
(20) กองทุนสวัสดิการกรมอุตุนิยมวิทยา
(21) กองทุนสวัสดิการกรมธุรกิจพลังงาน
(22) กองทุนสวัสดิการกรมทรัพยากรน้ำ
(23) กองทุนสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างกระทรวงการต่างประเทศ
(24) กองทุนสวัสดิการกรมการขนส่งทางบก
(25) กองทุนสวัสดิการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
(26) กองทุนสวัสดิการกรมธนารักษ์
(27) กองทุนสวัสดิการกรมส่งเสริมสหกรณ์
(28) กองทุนสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
(29) กองทุนสวัสดิการกรมวิทยาศาสตร์บริการ
(30) กองทุนสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
(31) กองทุนสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(32) กองทุนสวัสดิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(33) กองทุนสวัสดิการกรมประมง
(แก้ไขเพิ่มเติมตาม ประกาศกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 3) ใช้บังคับ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป )
“
(34) กองทุนสวัสดิการกรมส่งเสริมการเกษตร
(35) กองทุนสวัสดิการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้ยกเลิกความใน (35) ของข้อ 1 ของประกาศกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ เรื่อง กำหนดกองทุนสวัสดิการภายใน
ส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ ตามพระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 424) พ.ศ. 2547 และประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 134) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับการบริจาคให้แก่
กองทุนสวัสดิการภายในส่วนราชการ ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2548
แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 4) เรื่อง กำหนดกองทุนสวัสดิการภายใน
่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการตามพระราชกฤษฎีกา
อกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 424) พ.ศ. 2547 และประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
กี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 134) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับ
การบริจาคให้แก่กองทุนสวัสดิการภายในส่วนราชการ ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2548
(แก้ไขเพิ่มเติมตาม ประกาศกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 8 กันยายน 2548 ใช้บังคับ วันที่ 1
มกราคม พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป)
(36) กองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(37) กองทุนสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(38) กองทุนสวัสดิการสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
(39) กองทุนสวัสดิการสำนักงานอัยการสูงสุด
(40) กองทุนสวัสดิการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
(41) กองทุนสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(42) กองทุนสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
(43) กองทุนสวัสดิการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(44) กองทุนสวัสดิการกรมสรรพากร
(45) กองทุนสวัสดิการกรมปศุสัตว์
(46) กองทุนสวัสดิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
(47) กองทุนสวัสดิการกรมราชองครักษ์
(48) กองทุนสวัสดิการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
(แก้ไขเพิ่มเติมตามประกาศกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 4) ใช้บังคับ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป )
(49) กองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยมหิดล
(ยกเลิกตามประกาศกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 49) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560)
(50) กองทุนสวัสดิการกรมที่ดิน
(51) กองทุนสวัสดิการกรมประชาสัมพันธ์
(52) กองทุนสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
(แก้ไขเพิ่มเติมตาม ประกาศกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 5) ใช้บังคับ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป)
(53) กองทุนสวัสดิการกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
(54) กองทุนสวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.
(55) กองทุนสวัสดิการสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
(56) กองทุนสวัสดิการสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
(57) สวัสดิกรกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
(58) กองทุนสวัสดิการสำนักงานประกันสังคม
(แก้ไขเพิ่มเติมตามประกาศกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 8 กันยายน ใช้บังคับวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2548 เป็นต้นไป
(59) กองทุนสวัสดิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
(60) กองทุนสวัสดิการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(61) กองทุนสวัสดิการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
(62) เงินสวัสดิการกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(63) กองทุนสวัสดิการกรมการค้าต่างประเทศ
(แก้ไขเพิ่มเติมตาม ประกาศกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2548 ใช้บังคับ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป )
(64) กองทุนสวัสดิการเจ้าหน้าที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
(65) กองทุนสวัสดิการกรมการจัดหางาน
(66) สวัสดิการกรมทรัพยากรธรณี
(67) กองทุนสวัสดิการภายในส่วนราชการสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
(แก้ไขเพิ่มเติมตาม ประกาศกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2549 ใช้บังคับสำหรับการบริจาคให้แก่กองทุนสวัสดิการภายในส่วนราชการ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2549 เป็นต้นไป)
(68) กองทุนสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(69) กองทุนสวัสดิการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
(70) กองทุนสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
(แก้ไขเพิ่มเติมตาม ประกาศกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 10) ใช้บังคับสำหรับการบริจาคให้แก่กองทุนสวัสดิการภายในส่วนราชการ ตั้งแต่วันที่1 มกราคม 2549 เป็นต้นไป)
(71) กองทุนสวัสดิการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
(72) กองทุนสวัสดิการกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(73) กองทุนสวัสดิการสำนักงานอาหารและยา
(แก้ไขเพิ่มเติมโดย ประกาศกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 11) ใช้บังคับสำหรับการบริจาคให้แก่กองทุนสวัสดิการภายในส่วนราชการที่ได้รับการประกาศตามประกาศนี้ ตั้งแต่วันที่1 มกราคม 2549 เป็นต้นไป)
(74) สวัสดิการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
(75) สวัสดิการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
(76) กองทุนสวัสดิการกรมคุมประพฤติ
(77) กองทุนสวัสดิการกรมทางหลวงชนบท"
(แก้ไขเพิ่มเติมโดย ประกาศกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 12) ใช้บังคับสำหรับการบริจาคให้แก่กองทุนสวัสดิการภายในส่วนราชการที่ได้รับการประกาศตามประกาศนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550 เป็นต้นไป)
(78) กองทุนสวัสดิการ สศช.
(แก้ไขเพิ่มเติมโดย ประกาศกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 13) ใช้บังคับสำหรับการบริจาคให้แก่กองทุนสวัสดิการภายในส่วนราชการที่ได้รับการประกาศตามประกาศนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550 เป็นต้นไป)
(79) กองทุนสวัสดิการสำนักงานกิจการยุติธรรม
(แก้ไขเพิ่มเติมโดย ประกาศกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 14) ใช้บังคับสำหรับการบริจาคให้แก่กองทุนสวัสดิการภายในส่วนราชการที่ได้รับการประกาศตามประกาศนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550 เป็นต้นไป)
(80) กองทุนสวัสดิการ สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(แก้ไขเพิ่มเติมโดย ประกาศกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 15) ใช้บังคับสำหรับการบริจาคให้แก่กองทุนสวัสดิการภายในส่วนราชการที่ได้รับการประกาศตามประกาศนี้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป)
(81) กองทุนสวัสดิการกรมการแพทย์”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดย ประกาศกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 16) ใช้บังคับสำหรับการบริจาคให้แก่กองทุนสวัสดิการภายในส่วนราชการที่ได้รับการประกาศตามประกาศนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป)
(82) กองทุนสวัสดิการกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
(แก้ไขเพิ่มเติมโดย ประกาศกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 17) ใช้บังคับสำหรับการบริจาคให้แก่กองทุนสวัสดิการภายในส่วนราชการที่ได้รับการประกาศตามประกาศนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป)
(83) กองทุนสวัสดิการกรมวิชาการเกษตร
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 18) ใช้บังคับสำหรับการบริจาคให้แก่กองทุนสวัสดิการภายในส่วนราชการที่ได้รับการประกาศตามประกาศนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป)
(84) กองทุนสวัสดิการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 19) ใช้บังคับสำหรับการบริจาค
ให้แก่กองทุนสวัสดิการภายในส่วนราชการที่ได้รับการประกาศตามประกาศนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป)
(85) กองทุนสวัสดิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 20) ใช้บังคับสำหรับการบริจาคให้แก่กองทุนสวัสดิการภายในส่วนราชการที่ได้รับการประกาศตามประกาศนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป)
 (86) กองทุนสวัสดิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 21) ใช้บังคับสำหรับการบริจาคให้แก่กองทุนสวัสดิการภายในส่วนราชการที่ได้รับการประกาศตามประกาศนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป)
(87) กองทุนสวัสดิการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 22) ใช้บังคับสำหรับการบริจาคให้แก่กองทุนสวัสดิการภายในส่วนราชการที่ได้รับการประกาศตามประกาศนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป)
 (88) กองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 23)
ใช้บังคับสำหรับการบริจาคให้แก่กองทุนสวัสดิการภายในส่วนราชการที่ได้รับการประกาศนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2552 เป็นต้นไป
 (89) กองทุนสวัสดิการ สมอ.
 (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 24)
ใช้บังคับสำหรับการบริจาคให้แก่กองทุนสวัสดิการภายในส่วนราชการที่ได้รับการประกาศนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2552 เป็นต้นไป
 (90) กองทุนสวัสดิการกรมการปกครอง
 (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 25)
ใช้บังคับสำหรับการบริจาคให้แก่กองทุนสวัสดิการภายในส่วนราชการที่ได้รับการประกาศนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2553 เป็นต้นไป
 (91) กองทุนสวัสดิการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
 (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 26)
ใช้บังคับสำหรับการบริจาคให้แก่กองทุนสวัสดิการภายในส่วนราชการที่ได้รับการประกาศนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2553 เป็นต้นไป
 (92) กองทุนสวัสดิการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 27)
ใช้บังคับสำหรับการบริจาคให้แก่กองทุนสวัสดิการภายในส่วนราชการที่ได้รับการประกาศตามประกาศนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป
 (93) กองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 28)
ใช้บังคับสำหรับการบริจาคให้แก่กองทุนสวัสดิการภายในส่วนราชการที่ได้รับการประกาศตามประกาศนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป
 (94) กองทุนสวัสดิการกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 42)
ใช้บังคับสำหรับการบริจาคให้แก่กองทุนสวัสดิการภายในส่วนราชการที่ได้รับการประกาศตามประกาศนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป
 (95) กองทุนสวัสดิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
 (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 30)
ใช้บังคับสำหรับการบริจาคให้แก่กองทุนสวัสดิการภายในส่วนราชการที่ได้รับการประกาศตามประกาศนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป
 (96) กองทุนสวัสดิการสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
 (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 31)
ใช้บังคับสำหรับการบริจาคให้แก่กองทุนสวัสดิการภายในส่วนราชการที่ได้รับการประกาศตามประกาศนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป
 (97) กองทุนสวัสดิการภายในกรมหม่อนไหม
 (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 32)
ใช้บังคับสำหรับการบริจาคให้แก่กองทุนสวัสดิการภายในส่วนราชการที่ได้รับการประกาศตามประกาศนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป
 (98) กองทุนสวัสดิการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 33)
ใช้บังคับสำหรับการบริจาคให้แก่กองทุนสวัสดิการภายในส่วนราชการที่ได้รับการประกาศตามประกาศนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป
 (99) กองทุนสวัสดิการกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
 (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 34)
ใช้บังคับสำหรับการบริจาคให้แก่กองทุนสวัสดิการภายในส่วนราชการที่ได้รับการประกาศตามประกาศนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป
 (100) กองทุนสวัสดิการ พก.
 (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 35)
ใช้บังคับสำหรับการบริจาคให้แก่กองทุนสวัสดิการภายในส่วนราชการที่ได้รับการประกาศตามประกาศนี้ ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป
 (101) กองทุนสวัสดิการสำนักงาน ป.ป.ส.
 (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 36)
ใช้บังคับสำหรับการบริจาคให้แก่กองทุนสวัสดิการภายในส่วนราชการที่ได้รับการประกาศตามประกาศนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป
 (102) กองทุนสวัสดิการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 37)
ใช้บังคับสำหรับการบริจาคให้แก่กองทุนสวัสดิการภายในส่วนราชการที่ได้รับการประกาศตามประกาศนี้ ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป
 (103) กองทุนสวัสดิการกรมพลศึกษา
 (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 38)
ใช้บังคับสำหรับการบริจาคให้แก่กองทุนสวัสดิการภายในส่วนราชการที่ได้รับการประกาศตามประกาศนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป
 (104) กองทุนสวัสดิการกรมการข้าว
 (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 39)
ใช้บังคับสำหรับการบริจาคให้แก่กองทุนสวัสดิการภายในส่วนราชการที่ได้รับการประกาศตามประกาศนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป
 (105) กองทุนสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
 (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 40)
ใช้บังคับสำหรับการบริจาคให้แก่กองทุนสวัสดิการภายในส่วนราชการที่ได้รับการประกาศตามประกาศนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป
 (106) กองทุนสวัสดิการกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
 (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 41)
ใช้บังคับสำหรับการบริจาคให้แก่กองทุนสวัสดิการภายในส่วนราชการที่ได้รับการประกาศตามประกาศนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป
 (107) กองทุนสวัสดิการกรมโยธาธิการและผังเมือง
 (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 43)
ใช้บังคับสำหรับการบริจาคให้แก่กองทุนสวัสดิการภายในส่วนราชการที่ได้รับการประกาศตามประกาศนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป
 (108) กองทุนสวัสดิการกองทัพบก
 (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 44)
ใช้บังคับสำหรับการบริจาคให้แก่กองทุนสวัสดิการภายในส่วนราชการ ที่ได้รับการประกาศตามประกาศนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป
 (109) กองทุนสวัสดิการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
 (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 45)
ใช้บังคับสำหรับการบริจาคให้แก่กองทุนสวัสดิการภายในส่วนราชการ ที่ได้รับการประกาศตามประกาศนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป
 (110) กองทุนสวัสดิการกรมป่าไม้
 (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 46)
ใช้บังคับสำหรับการบริจาคให้แก่กองทุนสวัสดิการภายในส่วนราชการ ที่ได้รับการประกาศตามประกาศนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป
 (111) กองทุนสวัสดิการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
 (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 47)
ใช้บังคับสำหรับการบริจาคให้แก่กองทุนสวัสดิการภายในส่วนราชการ ที่ได้รับการประกาศตามประกาศนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป
 (112) กองทุนสวัสดิการกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
 (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 48)
ใช้บังคับสำหรับการบริจาคให้แก่กองทุนสวัสดิการภายในส่วนราชการที่ได้รับการประกาศตามประกาศนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป
 (113) กองทุนสวัสดิการสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 50)
ใช้บังคับสำหรับการบริจาคให้แก่กองทุนสวัสดิการภายในส่วนราชการที่ได้รับการประกาศตามประกาศนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
 (114) กองทุนสวัสดิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
 (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 51)
ใช้บังคับสำหรับการบริจาคให้แก่กองทุนสวัสดิการภายในส่วนราชการที่ได้รับการประกาศตามประกาศนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
 (115) กองทุนสวัสดิการโรงพยาบาลเพชรบูรณ์
 (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 52)
ใช้บังคับสำหรับการบริจาคให้แก่กองทุนสวัสดิการภายในส่วนราชการที่ได้รับการประกาศตามประกาศนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
 (116) กองทุนสวัสดิการกรมสอบสวนคดีพิเศษ
 (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 53)
ใช้บังคับสำหรับการบริจาคให้แก่กองทุนสวัสดิการภายในส่วนราชการที่ได้รับการประกาศตามประกาศนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป)
 (117) กองทุนสวัสดิการกรมการท่องเที่ยว
 (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 54)ฯ
ใช้บังคับสำหรับการบริจาคให้แก่กองทุนสวัสดิการภายในส่วนราชการที่ได้รับการประกาศตาม ประกาศนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป)
 (118) กองทุนสวัสดิการกรมบัญชีกลาง
 (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 55)ฯ
ใช้บังคับสำหรับการบริจาคให้แก่กองทุนสวัสดิการภายในส่วนราชการที่ได้รับการประกาศตาม ประกาศนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป)
 (119) กองทุนสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
 (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 56)ฯ
ใช้บังคับสำหรับการบริจาคให้แก่กองทุนสวัสดิการภายในส่วนราชการที่ได้รับการประกาศตาม ประกาศนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป)
 (119) กองทุนสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
 (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 56)ฯ
ใช้บังคับสำหรับการบริจาคให้แก่กองทุนสวัสดิการภายในส่วนราชการที่ได้รับการประกาศตาม ประกาศนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป)
 (120) กองทุนสวัสดิการกรมการขนส่งทางราง
 (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 57)ฯ
ใช้บังคับสำหรับการบริจาคให้แก่กองทุนสวัสดิการภายในส่วนราชการที่ได้รับการประกาศตาม ประกาศนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป)
 (121) กองทุนสวัสดิการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
 (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 58)ฯ
ใช้บังคับสำหรับการบริจาคให้แก่กองทุนสวัสดิการภายในส่วนราชการที่ได้รับการประกาศตาม ประกาศนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป)
 (122) กองทุนสวัสดิการสมาชิกราชบัณฑิตยสภา
 (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 59)ฯ
ใช้บังคับสำหรับการบริจาคให้แก่กองทุนสวัสดิการภายในส่วนราชการที่ได้รับการประกาศตาม ประกาศนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป)
 (123) กองทุนสวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
 (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 61)ฯ
ให้ใช้บังคับสำหรับการบริจาคให้แก่กองทุนสวัสดิการภายในส่วนราชการที่ได้รับการประกาศตามประกาศนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป)


                        ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับสำหรับการบริจาคให้แก่กองทุนสวัสดิการภายในส่วนราชการที่ได้รับการประกาศตามประกาศนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2547 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2548

ศิโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์
(นายศิโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์)
อธิบดีกรมสรรพากร

ปรับปรุงล่าสุด: 11-03-2021