เมนูปิด

พระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 40)
พ.ศ. 2514
--------------------------
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2514
เป็นปีที่ 26 ในรัชกาลปัจจุบัน

                    พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

                    โดยที่เป็นการสมควรยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเฉพาะส่วนเงินได้ที่เป็นเงินปันผล หรือเงินเฉลี่ยคืนที่บุคคลได้รับจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์

                    อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 153 ของรัฐธรรมนั้นแห่งราชอาณาจักรไทยและมาตรา 3 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2496 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

                    มาตรา 1  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “ พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 40) พ.ศ. 2514”

                    มาตรา 2  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

                    มาตรา 3  ให้ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแก่ผู้มีเงินได้จากการเป็นสมาชิกสหกรณ์เฉพาะส่วนเงินได้ที่เป็นเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืน ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นเงินได้ที่ได้รับหรือจะได้รับก่อนหรือตั้งแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ

                    มาตรา 4  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
จอมพล ถนอม กิตติขจร
         นายกรัฐมนตรี

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับกิจการสหกรณ์ สมควรยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแก่ผู้มีเงินได้เฉพาะส่วนเงินที่ได้เป็นเงินปันผล หรือเงินเฉลี่ยคืนที่ได้รับจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้ขึ้น

 

(ร.จ.เล่มที่ 88 ตอนที่ 141 วันที่ 17 กันยายน 2514)

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 10-02-2022