เมนูปิด

กฎกระทรวง

ฉบับที่ 220 (พ.ศ. 2542)

ออกตามความในประมวลรัษฎากร

ว่าด้วยการขายสินค้าหรือการให้บริการอื่นตามมาตรา 86/5(4)

แห่งประมวลรัษฎากร

 

---------------------------------------------

 

                อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2513 และมาตรา 86/5(4) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวล รัษฎากร (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2534 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

 

                ข้อ 1  ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 1 ทวิ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 198 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการขายสินค้าหรือการให้บริการ อื่นตามมาตรา 86/5(4) แห่งประมวลรัษฎากร

                      “ข้อ 1 ทวิ  กำหนดให้ใบกำกับภาษีของสินค้าที่ผู้ประกอบการจด ทะเบียนซึ่งคำนวณเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 82/3 แห่งประมวลรัษฎากร ฝากขาย ในห้างสรรพสินค้า โดยมีการตั้งห้างสรรพสินค้าเป็นตัวแทนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด และให้ตัวแทนเป็นผู้ออกใบกำกับภาษีแทนผู้ประกอบ การเป็นใบกำกับภาษีของสินค้าที่มีรายการเป็นอย่างอื่นได้ตามมาตรา 86/5(4) แห่ง ประมวลรัษฎากร”

 

                ข้อ 2  กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

ให้ไว้ ณ วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2542

 

พิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล

รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ปฏิบัติราชการแทน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

 

___________________________________________________________________

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่การขายสินค้าของ ห้างสรรพสินค้าที่ประกอบกิจการค้าปลีกโดยเป็นตัวแทนเพื่อขายสินค้าของผู้ประกอบการ จำเป็นต้องออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากรแทน ผู้ประกอบการ ดังนั้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ห้างสรรพสินค้าซึ่งเป็นตัวแทนใน การออกใบกำกับภาษีแทนผู้ประกอบการ และผู้ซื้อสินค้าในการชำระราคาสินค้า สมควร กำหนดให้ใบกำกับภาษีของตัวแทนดังกล่าวมีรายการเป็นอย่างอื่นได้ตามมาตรา 86/5(4) แห่งประมวลรัษฎากร จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

 

(ร.จ. ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 116 ตอนที่ 70 ก วันที่ 4 สิงหาคม 2542)

 

ปรับปรุงล่าสุด: 10-02-2022