เมนูปิด

กฎกระทรวง

ฉบับที่ 219 (พ.ศ. 2542)

ออกตามความในประมวลรัษฎากร

ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร

 

---------------------------------------------

 

                อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2513 และมาตรา 42(17) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2496 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

 

                ข้อ 1  กำหนดให้เงินค่าตอบแทนที่ได้รับเนื่องมาจากการโอนกรรมสิทธิ์หรือ สิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ในโครงการเขื่อนคลองท่าด่านอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครนายก เป็นเงินได้ที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ ตาม มาตรา 42(17) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม ประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2496

 

                ข้อ 2  กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับสำหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2540 เป็นต้นไป

 

ให้ไว้ ณ วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2542

 

ธารินทร์ นิมมานเหมินท์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

 

___________________________________________________________________

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากโครงการเขื่อน คลองท่าด่าน จังหวัดนครนายก เป็นโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัว เพื่อใช้สำหรับเป็นแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่เพาะปลูก และช่วยบรรเทาอุทกภัยในเขตลุ่มน้ำนครนายก รวมทั้งเพื่อช่วยในการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยว ในเขตพื้นที่ดังกล่าว โดยโครงการฯ ได้ดำเนินการตกลงซื้อขายอสังหาริมทรัพย์กับราษฎร ผู้มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองโดยตรง ซึ่งราษฎรดังกล่าวจะต้องรับภาระเสียภาษีเงินได้ จากเงินค่าตอบแทนที่ได้รับ ฉะนั้น เพื่อเป็นการสนับสนุนให้การดำเนินโครงการฯ สำเร็จ โดยรวดเร็ว อันเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมและประเทศชาติ และเพื่อให้ความเป็นธรรมกับ ราษฎรซึ่งอาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ของโครงการฯ ซึ่งให้ความร่วมมือในการตกลงขายอสังหา ริมทรัพย์ให้กับทางราชการตามโครงการดังกล่าวสมควรกำหนดให้เงินค่าตอบแทนที่ได้รับ เนื่องมาจากการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ในโครงการเขื่อน คลองท่าด่านอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครนายกเป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับ ยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

 

(ร.จ. ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 116 ตอนที่ 44 ก วันที่ 2 มิถุนายน 2542)

 

ปรับปรุงล่าสุด: 10-02-2022