เมนูปิด

กฎกระทรวง

ฉบับที่ 213 (พ.ศ. 2541)

ออกตามความในประมวลรัษฎากร

ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร

 

---------------------------------------------

 

                อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2513 และมาตรา 42 (17) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวล รัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2496 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

 

                ข้อ 1  ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (48) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวงฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่งแก้ไข เพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 211 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร

                      “(48) รางวัลบัตรออมทรัพย์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร มีที่ดินไม่เกินห้าสิบไร่”

 

                ข้อ 2  กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับสำหรับรางวัลบัตรออมทรัพย์ที่ออกรางวัล ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2541 เป็นต้นไป

 

ให้ไว้ ณ วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2541

 

ธารินทร์ นิมมานเหมินท์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

 

___________________________________________________________________

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากธนาคารเพื่อการ เกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้จัดให้มีการรับฝากเงินประเภทออมทรัพย์ใน รูปแบบบัตรออมทรัพย์ที่มีการให้ผลตอบแทนแก่ผู้ฝากในรูปของดอกเบี้ยเงินฝาก ส่วนหนึ่งและรางวัลเป็นเงินอีกส่วนหนึ่งเพื่อเป็นการส่งเสริมการดำเนินงาน ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ที่มีวัตถุประสงค์ในการ ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร หรือสหกรณ์การ เกษตรในอัตราดอกเบี้ยต่ำตามนโยบายรัฐบาล อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริม การออมเงินของประชาชน และโดยที่ในปัจจุบันดอกเบี้ยเงินฝากประเภท ออมทรัพย์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเป็นเงินได้พึง ประเมินที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509) ออกตามความในประมวล รัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร อยู่แล้ว สมควรกำหนดให้รางวัลบัตร ออมทรัพย์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเป็นเงินได้พึง ประเมินที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ด้วยเช่นกัน จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

 

(ร.จ.ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 115 ตอนที่ 67 ก วันที่ 30 กันยายน 2541)

 

ปรับปรุงล่าสุด: 10-02-2022