เมนูปิด

กฎกระทรวง

ฉบับที่ 211 (พ.ศ. 2541)

ออกตามความในประมวลรัษฎากร

ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร

 

---------------------------------------------

 

                อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2513 และมาตรา 42(17) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวล รัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2496 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

 

                ข้อ 1   ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (47) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 210 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในประมวล รัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร

                      “(47) เงินได้ที่เป็นเงินเดือนหรือค่าตอบแทนที่เจ้าหน้าที่ของศูนย์ วิจัยวนเกษตรนานาชาติ ซึ่งเป็นคนต่างด้าวและไม่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ได้รับจากศูนย์ วิจัยวนเกษตรนานาชาติ เนื่องจากการเข้ามาทำงานในประเทศไทย ภายใต้ข้อตกลง ระหว่างรัฐบาลไทยและศูนย์วิจัยวนเกษตรนานาชาติ”

 

                ข้อ 2   กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับสำหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2539 เป็นต้นไป

 

ให้ไว้ ณ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2541

 

ธารินทร์ นิมมานเหมินท์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

 

___________________________________________________________________

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากรัฐบาลไทยและ ศูนย์วิจัยวนเกษตรนานาชาติได้จัดทำข้อตกลง ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม พัฒนาวนเกษตรและสร้างเสริมขีดความสามารถในการดำเนินงานวิจัยและ อบรมวนเกษตรและตามข้อตกลงดังกล่าวได้กำหนดให้ยกเว้นภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาสำหรับเงินได้พึงประเมินที่เป็นเงินเดือนหรือค่าตอบแทนที่ เจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยวนเกษตรนานาชาติซึ่งเป็นคนต่างด้าวและไม่มีถิ่นที่อยู่ ในประเทศไทย ได้รับเนื่องจากการเข้ามาทำงานในประเทศไทย จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

 

(ร.จ.ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 115 ตอนที่ 48 ก วันที่ 17 สิงหาคม 2541)

 

ปรับปรุงล่าสุด: 10-02-2022