เมนูปิด

กฎกระทรวง

ฉบับที่ 210 (พ.ศ. 2541)

ออกตามความในประมวลรัษฎากร

ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร

 

---------------------------------------------

 

                อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2513 และมาตรา 42(17) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวล รัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2496 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

 

                ข้อ 1   ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (46) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 209 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในประมวล รัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร

                      “(46) ดอกเบี้ยพันธบัตรออมสิน รุ่นพันธบัตรเงินฝากช่วยชาติ”

 

                ข้อ 2   กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับสำหรับดอกเบี้ยพันธบัตรออมสิน รุ่นพันธบัตร เงินฝากช่วยชาติ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2541 เป็นต้นไป

 

ให้ไว้ ณ วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2541

 

ธารินทร์ นิมมานเหมินท์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

 

___________________________________________________________________

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ในปัจจุบันระบบการเงิน ภายในประเทศขาดสภาพคล่อง ธนาคารออมสินจึงได้ออกพันธบัตรออมสินรุ่นพันธบัตรเงินฝากช่วยชาติ เพื่อเป็นการระดมเงินฝากมาช่วยเสริมทุนสำรองเงินตราต่างประเทศอันจะส่งผลให้สภาพคล่องของระบบการเงินภายในประเทศดีขึ้น ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการระดมเงินฝากดังกล่าว สมควรกำหนดให้ ดอกเบี้ยพันธบัตรออมสินรุ่นพันธบัตรเงินฝากช่วยชาติเป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

 

(ร.จ. ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 115 ตอนที่ 46 ก วันที่ 5 สิงหาคม 2541)

 

ปรับปรุงล่าสุด: 10-02-2022