เมนูปิด

กฎกระทรวง

ฉบับที่ 206 (พ.ศ. 2540)

ออกตามความในประมวลรัษฎากร

ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร

 

---------------------------------------------

 

                อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2513 และมาตรา 42(17) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2496 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวง ไว้ ดังต่อไปนี้

 

                ข้อ 1  ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (41) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 205 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในประมวล รัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร

                      “(41) เงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ ดังต่อไปนี้

                            (ก) บ้าน โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอื่น ซึ่งโดยปกติใช้ประโยชน์ เพื่อเป็นที่อยู่อาศัย

                            (ข) อสังหาริมทรัพย์ตาม (ก) พร้อมที่ดิน

                            (ค) ห้องชุดสำหรับการอยู่อาศัยในอาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วย อาคารชุด ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่ผู้มีเงินได้ได้อสังหาริมทรัพย์ตาม (ก) (ข) หรือ (ค) โดยจดทะเบียนการได้มาใน พ.ศ. 2540 และขายอสังหาริมทรัพย์นั้นภายหลังจาก การจดทะเบียนไม่น้อยกว่าหนึ่งปี แต่ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550”

 

                ข้อ 2  กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2540 เป็นต้นไป

 

ให้ไว้ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2540

 

อำนวย วีรวรรณ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

 

(ร.จ. ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 114 ตอนที่ 17 ก วันที่ 22 พฤษภาคม 2540)

 

ปรับปรุงล่าสุด: 10-02-2022