เมนูปิด

กฎกระทรวง

ฉบับที่ 205 (พ.ศ. 2540)

ออกตามความในประมวลรัษฎากร

ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร

 

---------------------------------------------

 

                อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2513 และมาตรา 42(17) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวล รัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2496 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

 

                ข้อ 1   ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (40) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 204 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในประมวล รัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร

                      “(40) เงินได้ที่คณะกรรมการบริหาร “ทุนการกุศลสมเด็จพระเทพฯ” ได้รับเพื่อประโยชน์ของทุนการกุศลสมเด็จพระเทพฯ”

 

                ข้อ 2  กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับสำหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2540 เป็นต้นไป

 

ให้ไว้ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2540

 

อำนวย วีรวรรณ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

 

___________________________________________________________________

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้คือ เนื่องจาก “ทุนการกุศลสมเด็จ พระเทพฯ” อยู่ในข่ายที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเมื่อมีเงินได้เกิดขึ้น จากการรับบริจาค ดังนั้น เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานของ “ทุนการกุศล สมเด็จพระเทพฯ” เป็นไปตามพระราชดำริ สมควรกำหนดให้เงินได้ที่คณะ กรรมการบริหาร “ทุนการกุศลสมเด็จพระเทพฯ” ได้รับเพื่อประโยชน์ของ “ทุนการกุศลสมเด็จพระเทพฯ” เป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นไม่ต้อง รวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

 

(ร.จ. ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 114 ตอนที่ 43 ก วันที่ 22 กันยายน 2540)

 

ปรับปรุงล่าสุด: 10-02-2022