เมนูปิด

กฎกระทรวง

ฉบับที่ 161 (พ.ศ. 2526)

ออกตามความในประมวลรัษฎากร

ว่าด้วยการให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ได้รับคืนเงินภาษีอากร

 

---------------------------------------------

 

                อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2513 และมาตรา 4 ทศ แห่งประมวลรัษฎากรซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร(ฉบับที่ 25) พ.ศ. 2525 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้

 

                ข้อ 1   ดอกเบี้ยที่จะให้แก่ผู้ได้รับคืนเงินภาษีอากรให้คิดดังต่อไปนี้

                      “(1) กรณีคืนเงินภาษีอากรที่ถูกหักไว้ ณ ที่จ่าย ให้เริ่มคิดดอกเบี้ยตั้งแต่วันถัดจากวันครบระยะเวลาสามเดือนนับแต่

                            (ก) วันสิ้นกำหนดระยะเวลายื่นแบบแสดงรายการตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามที่ได้รับการขยายหรือเลื่อนให้ ถ้าผู้ได้รับคืนเงินภาษีอากรต้องยื่นแบบแสดงรายการเกี่ยวกับเงินภาษีอากรที่ถูกหักไว้ ณ ที่จ่าย และได้ยื่นคำร้องขอคืนเงินภาษีอากรไว้ภายในกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการนั้นแล้ว หรือ

                            (ข) วันยื่นคำร้องขอคืนเงินภาษีอากร ถ้าผู้ได้รับคืนเงินภาษีอากรไม่ต้องยื่นแบบแสดงรายการเกี่ยวกับเงินภาษีอากรที่ถูกหักไว้ ณ ที่จ่าย หรือผู้ได้รับคืนเงินภาษีอากรต้องยื่นแบบแสดงรายการเกี่ยวกับเงินภาษีอากรที่ถูกหักไว้ ณ ที่จ่าย แต่ไม่ได้ยื่นคำร้องขอคืนเงินภาษีอากรไว้ภายในกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการนั้น”

                      (2) กรณีคืนเงินภาษีอากรที่ชำระตามแบบแสดงรายการ ไม่ว่าจะชำระพร้อมกับการยื่นหรือไม่ ให้เริ่มคิดดอกเบี้ยตั้งแต่วันถัดจากวันครบระยะเวลาสามเดือนนับแต่วันยื่นคำร้องขอคืนเงินภาษีอากร

                      (3) กรณีคืนเงินภาษีอากรที่ชำระตามการประเมินของเจ้าพนักงานประเมินหรือตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มที่ชำระสำหรับสินค้าที่นำเข้าในราชอาณาจักร ให้เริ่มคิดดอกเบี้ยตั้งแต่วันชำระภาษีอากร

(แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 191 (พ.ศ. 2535) ใช้บังคับ 21 พฤษภาคม 2535 สำหรับเงินภาษีมูลค่าเพิ่มที่ได้ชำระหรือนำส่งในหรือหลัง 1 มกราคม 2535 เป็นต้นไป)

                     “(4) กรณีคืนเงินภาษีอากรสำหรับกรณีที่มีการดำเนินการตามข้อบทว่าด้วยวิธีการดำเนินการเพื่อความตกลงร่วมกัน ไม่ว่าผู้ได้รับคืนเงินภาษีอากรจะได้รับคืนเงินภาษีอากรจากผลของการดำเนินการตามข้อบทว่าด้วยวิธีการดำเนินการเพื่อความตกลงร่วมกัน หรือได้รับคืนเงินภาษีอากรในกรณีอื่น ให้เริ่มคิดดอกเบี้ยตั้งแต่วันถัดจากวันครบระยะเวลาสามเดือน นับแต่วันที่ผู้ได้รับคืนเงินภาษีอากรได้รับแจ้งผลของการดำเนินการตามข้อบทว่าด้วยวิธีการดำเนินการเพื่อความตกลงร่วมกันจากเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของรัฐบาลไทยหรือสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยตามสัญญาหรือข้อผูกพันว่าด้วยการเว้นการเก็บภาษีซ้อน หรือนับแต่วันยื่นคำร้องขอคืนเงินภาษีอากร แล้วแต่วันใดจะเป็นวันหลัง ข้อบทว่าด้วยวิธีการดำเนินการเพื่อความตกลงร่วมกันตามวรรคหนึ่ง ให้หมายถึงข้อบทว่าด้วยวิธีการดำเนินการเพื่อความตกลงร่วมกัน (Mutual Agreement Procedure) ของสัญญาหรือข้อผูกพันว่าด้วยการเว้นการเก็บภาษีซ้อนที่รัฐบาลไทยได้ทำไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ หรือที่สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยได้ทำไว้กับสำนักงานเศรษฐกิจและการค้าของต่างประเทศ”

(แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 383 (พ.ศ.2565))

                           การคิดดอกเบี้ยตามวรรคหนึ่ง ให้คิดจนถึงวันที่ลงในหนังสือแจ้งคำสั่งคืนเงิน แต่สำหรับการคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มที่กรมศุลกากรเรียกเก็บเพื่อกรมสรรพากร ให้คิดจนถึงวันที่อนุมัติให้คืน"

(แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 191 (พ.ศ. 2535) ใช้บังคับ 21 พฤษภาคม 2535 ใช้บังคับสำหรับเงินภาษีมูลค่าเพิ่มที่ได้ชำระหรือนำส่งในหรือหลัง 1 มกราคม 2535 เป็นต้นไป)

(ดูคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.119/2545)

 

                ข้อ 2  การคิดดอกเบี้ยตามข้อ 1 จะคิดให้ต่อเมื่อได้มีการยื่นแบบแสดงรายการหรือคำร้องขอคืนเงินภาษีอากรภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดหรือภายในเวลาที่ได้รับการขยายหรือเลื่อนให้

                      การยื่นคำร้องขอคืนเงินภาษีอากร ผู้ยื่นคำร้องต้องนำเอกสารหรือหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไปแสดงต่อเจ้าพนักงานเพื่อพิสูจน์ว่าได้เสียอากรเกินไปด้วย

                      ในกรณีที่เจ้าพนักงานเรียกเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบว่าได้ถูกหักหรือเสียภาษีอากรเกินกว่าที่ต้องเสีย ผู้ยื่นคำร้องขอคืนเงินภาษีอากรต้องนำเอกสารหรือหลักฐานไปแสดงต่อเจ้าพนักงานภายในกำหนดเวลาที่เจ้าพนักงานสั่ง แต่ไม่น้อยกว่าสิบห้าวันนับแต่วันได้รับคำสั่งเป็นหนังสือ ในกรณีที่มีเหตุสมควร อธิบดีมีอำนาจขยายระยะเวลาดังกล่าวให้ได้ แต่ให้ระงับการคิดดอกเบี้ยให้ในระหว่างเวลาที่ขยายให้จนถึงวันที่ได้ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงาน

                      ถ้าผู้ยื่นคำร้องขอคืนเงินภาษีอากรไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานภายในเวลาที่กำหนดหรือภายในเวลาที่อธิบดีได้ขยายให้ ให้ระงับการคิดดอกเบี้ยตั้งแต่วันสุดท้ายของเวลาที่เจ้าพนักงานสั่งการตามวรรคสาม

 

                ข้อ 3  กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับสำหรับการคืนเงินภาษีอากรที่ได้ชำระหรือนำส่งในหรือหลังวันที่ 3 กรกฎาคม 2525 เป็นต้นไป

 

ให้ไว้ ณ วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2526

 

สมหมาย ฮุนตระกูล

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

 

(ร.จ. เล่ม 100 ตอนที่ 86 วันที่ 25 พฤษภาคม 2526)

 

ปรับปรุงล่าสุด: 16-06-2022