เมนูปิด

กฎกระทรวง

ฉบับที่ 158 (พ.ศ. 2526)

ออกตามความในประมวลรัษฎากร

ว่าด้วยภาษีเงินได้

 

---------------------------------------------

 

                อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2513 และมาตรา 65 จัตวา แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 26) พ.ศ. 2525 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้

 

                ข้อ 1  ให้สินค้ายาสูบตามกฎหมายว่าด้วยยาสูบ เป็นสินค้าที่โรงงานยาสูบกระทรวงการคลังต้องเสียภาษีเงินได้แทนผู้ขายสินค้าดังกล่าวทูกทอดซึ่งเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ซื้อสินค้าของโรงงานยาสูบกระทรวงการคลัง

 

                ข้อ 2  ภาษีเงินได้ที่ตอ้งเสียแทนให้เสียในอัตราร้อยละ 12.5 ของกำไรของผู้ขายส่งไม่ว่าทอดใด และในอัตราร้อยละ 10 ของกำไรของผู้ขายปลีก

                      “กำไร” หมายความว่า ผลต่างระหว่างราคาขายกับราคาซื้อที่โรงงานยาสูบกระทรวงการคลัง กำหนดไว้สำหรับผู้ขายส่งแต่ละทอดหรือผู้ขายปลีกแล้วแต่กรณี คูณด้วยปริมาณสินค้าที่โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ขายให้ผู้ขายส่งทอดแรก

 

                ข้อ 3  ให้โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง เสียภาษีเงินได้แทนตามอัตราในข้อ 2 สำหรับสินค้าที่ขายในแต่ละเดือนประดิทิน โดยยื่นรายการตามแบบที่อธิบดีกำหนดพร้อมกับชำระภาษีเงินได้ที่กองคลัง กรมสรรพากร ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

 

ให้ไว้ ณ วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2526

 

สมหมาย ฮุนตระกูล

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

 

___________________________________________________________________

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดที่มาตรา 65 จัตวา แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 26) พ.ศ. 2525 บัญญัติให้องค์การของรัฐบาลเสียภาษีเงินได้แทนผู้ขายสินค้าทอดหนึ่งทอดใด หรือทุกทอดซึ่งเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ซื้อสินค้าจากองค์การของรัฐบาลตามวิธีการ อัตราและประเภทสินค้าตามที่กำหนดในกฎกระทรวงในการนี้สมควรออกกฎกระทรวง กำหนดให้โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลังเสียภาษีเงินได้แทนผู้ขายยาสูบทุกทอดที่ซื้อยาสูบของโรงงานดังกล่าว จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

 

(ร.จ. เล่ม 100 ตอนที่ 37 วันที่ 16 ตุลาคม 2526)

 

ปรับปรุงล่าสุด: 10-02-2022