เมนูปิด

กฎกระทรวง

ฉบับที่ 141 (พ.ศ. 2521)

ออกตามความในประมวลรัษฎากร

ว่าด้วยอากรแสตมป์

 

---------------------------------------------

 

                อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2513 และมาตรา 105 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 10 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้

 

                ข้อ 1  กิจการดังต่อไปนี้ เป็นกิจการที่ผู้ประกอบกิจการไม่ต้องทำและเก็บต้นขั้วหรือสำเนาใบรับตามมาตรา 105 ทวิ วรรคหนึ่ง

                      (1) กิจการค้าหาบเร่

                      (2) กิจการขายผลิตผลของเกษตรกรอันเกิดจากเกษตรกรรมที่ตนและ/หรือครอบครัวได้ทำเอง

                      (3) กิจการขายสินค้าในบริเวณงานที่จัดขึ้นเป็นการครั้งคราว

 

                ข้อ 2  กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 เป็นต้นไป

 

ให้ไว้ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2521

 

สุพัฒน์ สุธาธรรม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

 

(ร.จ. เล่ม 95 ตอนที่ 23 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2521)

 

ปรับปรุงล่าสุด: 10-02-2022