เมนูปิด

คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร
ที่ 29/2538
เรื่อง ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เงินได้ที่เป็นส่วนลด และส่วนลดพิเศษที่บุคคล ผู้รับทำงานให้ได้รับจากระบบขายตรง


---------------------------------------


                ด้วยกรมสรรพากรได้ขอให้คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรวินิจฉัยว่า


                      1. กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลประกอบกิจการขายสินค้าโดยวิธีขายตรงให้กับลูกค้าทั่วไป โดยผ่านผู้จำหน่ายของบริษัทฯ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ
                          (1) ผู้จำหน่ายตรง ได้แก่ ผู้จำหน่ายซึ่งเป็นผู้นำกลุ่ม มีสิทธิติดต่อสั่งซื้อสินค้าจากบริษัทขายตรง
                          (2) ผู้สปอนเซอร์ ได้แก่ ผู้จำหน่ายซึ่งแนะนำผู้ที่ประสงค์จะสมัครเป็นผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทขายตรงผู้สปอนเซอร์จะต้องติดต่อสั่งซื้อสินค้าจากผู้จำหน่ายตรงเท่านั้น
                          (3) ผู้จำหน่าย ได้แก่ ผู้ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทขายตรง ให้แก่ผู้บริโภค ผู้จำหน่ายไม่มีสิทธิสั่งซื้อสินค้าจากบริษัทขายตรง ต้องสั่งซื้อจากผู้สปอนเซอร์หรือผู้จำหน่ายตรง

                      2. วิธีการสั่งซื้อและการจ่ายเงินค่าสินค้า ผู้จำหน่ายจะต้องสมัครเป็นสมาชิกของบริษัทขายตรง และมีหลักเกณฑ์ว่า
                          (1) ผู้จำหน่ายจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครในปีแรก และปีต่อ ๆ ไปกับบริษัทขายตรง โดยผ่านผู้จำหน่ายตรงหรือผู้สปอนเซอร์
                          (2) ในการสั่งซื้อสินค้าแต่ละครั้งต้องเขียนใบสั่งซื้อ โดยกรอกหมายเลขประจำตัวผู้จำหน่าย หมายเลขประจำตัวผู้จำหน่ายตรง ชื่อสินค้า รหัสสินค้าจำนวนที่สั่งซื้อ และต้องสั่งซื้อแต่ละครั้งตามข้อกำหนดของบริษัทขายตรง
                          (3) ในการขายสินค้า บริษัทขายตรงจะเป็นผู้กำหนดราคาขายปลีกผู้จำหน่ายทุกระดับจะต้องขายในราคาเดียวกัน ต้องดำเนินงานตามแผนการขายและการตลาดของบริษัทขายตรง
                          (4) ในการจ่ายเงินค่าซื้อสินค้าแต่ละครั้ง ผู้จำหน่ายทุกระดับต้องจ่ายเงินสดในการซื้อเป็นจำนวนเงินเท่ากับราคาขายปลีกตามที่บริษัทขายตรงกำหนดทุกครั้ง โดยไม่มีการหักค่าส่วนลดใด ๆ ทั้งสิ้น

                      3. ผลประโยชน์ที่ผู้จำหน่ายตรง ผู้สปอนเซอร์ และผู้จำหน่ายได้รับมีดังนี้
                          (1) ส่วนแบ่งกำไร 25% ของยอดขายปลีกที่ผู้จำหน่ายแต่ละระดับขายได้เองในแต่ละเดือน
                          (2) ส่วนลด เป็นค่าตอบแทนที่ผู้จำหน่ายในระดับต่าง ๆ ได้รับจากบริษัทขายตรงในอัตราที่แตกต่างกันไป ตามข้อกำหนดของบริษัทขายตรง
                          (3) ส่วนลดพิเศษ เป็นค่าตอบแทนที่บริษัทขายตรงจ่ายให้เฉพาะผู้จำหน่ายตรงในกรณีต่าง ๆ เช่น จ่ายให้ผู้จำหน่ายตรงที่มียอดซื้อรายเดือนของกลุ่มตามเกณฑ์ที่บริษัทขายตรงกำหนด
                          (4) ผลประโยชน์ตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้จำหน่ายทุกระดับ บริษัทขายตรงจะจ่ายเป็นรายเดือน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีของผู้จำหน่ายตรงภายใน วันที่ 15 ของเดือนถัดไป และผู้จำหน่ายตรงจะนำผลตอบแทนของผู้จำหน่ายในระดับอื่นไปจ่ายให้แก่ผู้จำหน่ายระดับอื่นในกลุ่มของตนเอง

                      4. ค่าตอบแทนที่ผู้จำหน่ายในระดับต่าง ๆ ได้รับจากบริษัทขายตรงในลักษณะของส่วนแบ่งกำไร ส่วนลด และส่วนลดพิเศษจะถือเป็นเงินได้พึงประเมินประเภทใดตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร

                คณะกรรมการฯ ได้พิจารณา และได้มีคำวินิจฉัยในการประชุมครั้งที่ 33/2538 วันที่ 10 มกราคม 2538 ว่า ค่าตอบแทนที่ผู้จำหน่ายในระดับต่าง ๆ ได้รับจากบริษัทขายตรง ตามอัตราและข้อกำหนดของบริษัทขายตรง ที่จ่ายตอบแทน ให้เป็นรายเดือนเข้าลักษณะเป็นเงินได้เนื่องจากการรับทำงานให้ ตามมาตรา 40(2) แห่งประมวลรัษฎากร

                คำวินิจฉัยนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ที่ลงในคำวินิจฉัยนี้เป็นต้นไป

 

 

สั่ง ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538

 

 

อรัญ ธรรมโน
ปลัดกระทรวงการคลัง
ประธานคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 10-02-2022