เมนูปิด

คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร
ที่ 30/2538
เรื่อง ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ผลต่างระหว่างราคาไถ่ถอนกับราคาจำหน่ายตั๋วเงิน หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ ตามมาตรา 40(4)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร


---------------------------------------


                ด้วยกรมสรรพากร ได้ขอให้คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรวินิจฉัยว่า ส่วนลดจากการจำหน่ายตราสารหนี้ซึ่งเป็นเงินได้ตามมาตรา 40(4)(ก) แห่งประมวลรัษฎากรประเภทผลต่างระหว่างราคาไถ่ถอนกับราคาจำหน่ายตั๋วเงินหรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่นเป็นผู้ออกและมีการจำหน่ายครั้งแรกในราคาต่ำกว่าราคาไถ่ถอน หมายถึง ส่วนลดจากการจำหน่ายตราสารหนี้ให้กับบุคคลธรรมดา คนแรกที่เข้ามาลงทุนซื้อตราสารหนี้เท่านั้นใช่หรือไม่

                คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาและได้มีคำวินิจฉัยในการประชุมครั้งที่ 34/2538 วันที่ 29 สิงหาคม 2538 ว่าผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินได้พึงประเมิน ซึ่งเป็นผลต่างระหว่างราคาไถ่ถอนกับราคาจำหน่ายตั๋วเงินหรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเป็นผู้ออกและมีการจำหน่ายครั้งแรกในราคาต่ำกว่าราคาไถ่ถอนตามมาตรา 40(4)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร หมายถึง บุคคลธรรมดา คนแรกที่ซื้อตั๋วเงินหรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ ไม่ว่าจะได้ซื้อตั๋วเงินหรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้จากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่เป็นผู้ออกตั๋วเงินหรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้หรือไม่

 

 

สั่ง ณ วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2538

 

 

อรัญ ธรรมโน
ปลัดกระทรวงการคลัง
ประธานคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 10-02-2022