เมนูปิด

คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร
ที่ 31/2538
เรื่อง    ภาษีธุรกิจเฉพาะ ฐานภาษีสำหรับรายรับประเภทดอกเบี้ยตามมาตรา 91/5 แห่งประมวลรัษฎากร

---------------------------------------


                ด้วยกรมสรรพากรได้ขอให้คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรวินิจฉัยว่า กรณีที่สถาบันการเงินซื้อตราสารหนี้มาภายหลังจากที่ตราสารหนี้ดังกล่าวได้จำหน่ายครั้งแรก โดยในราคาที่ซื้อมามีดอกเบี้ยค้างรับแฝงอยู่ เมื่อถึงกำหนดชำระดอกเบี้ย สถาบันการเงินจะได้รับดอกเบี้ยตามอัตราที่ระบุในตราสารหนี้ สถาบันการเงินจะต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะจากดอกเบี้ยจำนวนใด

                คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาและได้มีคำวินิจฉัยในการประชุมครั้งที่ 34/2538 วันที่ 29 สิงหาคม 2538 ว่า ฐานภาษีธุรกิจเฉพาะสำหรับรายรับประเภทดอกเบี้ยตามมาตรา 91/5 แห่งประมวลรัษฎากร หมายถึง จำนวนดอกเบี้ยส่วนที่คำนวณตามระยะเวลาที่สถาบันการเงินถือตราสารหนี้เท่านั้น ไม่รวมถึงดอกเบี้ยค้างรับซึ่งแฝงอยู่ในขณะได้รับตราสารหนี้มาซึ่งเป็นส่วนของต้นทุนในการคำนวณดอกเบี้ย

 

 

สั่ง ณ วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2538

 

 

อรัญ ธรรมโน
ปลัดกระทรวงการคลัง
ประธานคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 10-02-2022