เมนูปิด

คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร
ที่ 32/2538
เรื่อง ภาษีมูลค่าเพิ่ม การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการประกอบกิจการขายตำราเรียน


---------------------------------------


                 ด้วยกรมสรรพากรได้ขอให้คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรวินิจฉัยว่า การประกอบกิจการขายหนังสือเรียนภาษาต่างประเทศหรือภาษาไทย พร้อมเทปหรือวิดีโอเทป จะได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่


                 คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาและได้มีคำวินิจฉัยในการประชุมครั้งที่ 34/2538 วันที่ 29 สิงหาคม 2538 ว่า การประกอบกิจการขายหนังสือเรียนภาษาต่างประเทศหรือภาษาไทยพร้อมเทปคำบรรยายหรือวิดีโอเทป โดยเทปคำบรรยายหรือวิดีโอเทปเป็นเรื่องที่มีเนื้อหาเดียวกับหนังสือ และได้ขายในราคารวมโดยมิได้แบ่งแยกราคา เข้าลักษณะเป็นการขายตำราเรียนตามมาตรา 81(1(ฉ) แห่งประมวลรัษฎากร ผู้ประกอบการได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 81 แห่งประมวลรัษฎากร

 

 

สั่ง ณ วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2538

 

อรัญ ธรรมโน
ปลัดกระทรวงการคลัง
ประธานคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 10-02-2022