เมนูปิด

คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร
ที่ 34/2540
เรื่อง ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการเพิกถอนการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม


---------------------------------------


                 ด้วยกรมสรรพากรได้ขอให้คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรวินิจฉัยว่า ในกรณีที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มกระทำผิดบทบัญญัติเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม อธิบดีกรมสรรพากรมีอำนาจสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มของผู้ประกอบการจดทะเบียน นั้น ตามมาตรา 85/17 แห่งประมวลรัษฎากร การสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจะมีผลตั้งแต่เมื่อใด


                 คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาและได้มีคำวินิจฉัยในการประชุมครั้งที่ 36/2540 วันที่ 1 พฤษภาคม 2540 ว่าการเพิกถอนการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มของผู้ประกอบการจดทะเบียนตามมาตรา 85/17 แห่งประมวลรัษฎากร ให้มีผลตั้งแต่วันที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนนั้นได้รับแจ้งการเพิกถอนเป็นหนังสือ

 

 

  สั่ง ณ วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2540

 

 

จัตุมงคล โสณกุล
ปลัดกระทรวงการคลัง
ประธานคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 10-02-2022