เมนูปิด

คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร
ที่ 35/2540
เรื่อง การนำผลขาดทุนของกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนไปหักภายหลังระยะเวลาที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล


---------------------------------------


                 ด้วยกรมสรรพากรได้ขอให้คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรวินิจฉัยว่า ในกรณีที่มาตรา 31 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ให้ผู้ประกอบกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนมีสิทธินำผลขาดทุนประจำปีที่เกิดขึ้นในระหว่างเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไปหักออกจากกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลมีกำหนดเวลาไม่เกินห้าปีนับแต่วันพันกำหนดเวลายกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ผลขาดทุนดังกล่าวจะหมายถึง ผลขาดทุนสุทธิในส่วนที่เกินกำไรสุทธิ ในระหว่างเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลหรือผลขาดทุนประจำปีที่เกิดขึ้นในระหว่างเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

                 คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาและได้มีคำวินิจฉัยในการประชุมครั้งที่ 36/2540 วันที่ 1 พฤษภาคม 2540 ว่าโดยที่ผู้ประกอบกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนได้รับสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะ ให้นำผลขาดทุนประจำปีที่เกิดขึ้นจากกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนในระหว่างเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไปหักออกจากกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลมีกำหนดเวลาไม่เกินห้าปี ผลขาดทุนดังกล่าวจึงหมายความถึงผลขาดทุนประจำปีที่เกิดขึ้นในระหว่างเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยไม่ต้องนำไปหักออกจากกำไรประจำปีที่เกิดขึ้น ในระหว่างเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามมาตรา 65 ตรี(12) แห่งประมวลรัษฎากร

 

 

สั่ง ณ วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2540

 

 

จัตุมงคล โสณกุล
ปลัดกระทรวงการคลัง
ประธานคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 10-02-2022