เมนูปิด

คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร
ที่ 36/2540
เรื่อง ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับการโอนสิทธิในบัตรภาษี


---------------------------------------


                 ด้วยกรมสรรพากรได้ขอให้คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรวินิจฉัยว่า ในกรณีที่ผู้ส่งออกได้รับเงินชดเชยในรูปของบัตรภาษีตามกฎหมายว่าด้วยการชดเชยค่าภาษีอากร สินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร และได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมศุลกากรเพื่อโอนสิทธิในบัตรภาษีไปให้แก่บุคคลอื่น จะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่


                 คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาและได้มีคำวินิจฉัยในการประชุมครั้งที่ 37/2540 วันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2540 ว่า กรณีที่ผู้ส่งออกได้รับเงินชดเชยในรูปของบัตรภาษีได้โอนสิทธิในบัตรภาษี ซึ่งเป็นตราสารแสดงสิทธิในหนี้ของรัฐบาล ไม่เข้าลักษณะเป็นการขายสินค้าหรือการให้บริการตามมาตรา 77/1 จึงไม่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 77/2 แห่งประมวลรัษฎากร

 

    สั่ง ณ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2540

ศุภชัย พิศิษฐวานิช
ปลัดกระทรวงการคลัง
 ประธานคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 10-02-2022