เมนูปิด

คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร
ที่ 27/2537
เรื่อง อากรแสตมป์ ใบรับสำหรับการโอนหรือก่อตั้งสิทธิใด ๆ เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์


---------------------------------------


                 ด้วยกรมสรรพากรได้ขอให้คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรวินิจฉัยว่าการจดทะเบียนเช่าที่ดิน โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น หากในวันจดทะเบียนหรือก่อนวันจดทะเบียนผู้เช่าได้ชำระค่าเช่าล่วงหน้า หรือเงินกินเปล่าให้แก่ผู้ให้เช่าแล้ว ใบรับสำหรับการชำระค่าเช่าล่วงหน้าหรือเงินกินเปล่าที่ผู้ให้เช่าออกให้แก่ผู้เช่าอยู่ในบังคับต้องปิดอากรแสตมป์ตามลักษณะตราสาร 28. (ข) แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์หรือไม่


                คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาและได้มีคำวินิจฉัยในการประชุมครั้งที่ 32/2537 วันที่ 24 สิงหาคม 2537 ว่า ใบรับเงินกินเปล่า หรือใบรับชำระค่าเช่าที่ดิน โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ไม่เข้าลักษณะเป็นใบรับสำหรับการโอนหรือก่อตั้งสิทธิใดๆ เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ในเมื่อนิติกรรมที่เป็นเหตุให้ออกใบรับนั้นมีการจดทะเบียนตามกฎหมาย จึงไม่อยู่ในบังคับต้องปิดแสตมป์บริบูรณ์ตามลักษณะแห่งตราสาร 28. (ข) แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์

 

 

สั่ง ณ วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2537

 

อรัญ ธรรมโน
ปลัดกระทรวงการคลัง
ประธานคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 10-02-2022