เมนูปิด

คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร
ที่ 25/2537
เรื่อง ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการออกใบกำกับภาษีและสำเนาใบกำกับภาษี


---------------------------------------


                ด้วยกรมสรรพากรได้ขอให้คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรวินิจฉัยว่าในกรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนซึ่งใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ออกใบกำกับภาษี ในขณะที่พิมพ์ใบกำกับภาษี เครื่องคอมพิวเตอร์จะส่งข้อมูลไปที่ส่วนกลางของคอมพิวเตอร์ (Main Frame) ผู้ประกอบการจดทะเบียนจะใช้ข้อมูลในสื่อบันทึกข้อมูลเป็นสำเนาใบกำกับภาษีได้หรือไม่


                คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาและได้มีคำวินิจฉัยในการประชุมครั้งที่ 29/2537วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2537 ว่า ผู้ประกอบการจดทะเบียนซึ่งใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ออกใบกำกับภาษีตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร หรือใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินชนิดคอมพิวเตอร์ซึ่งได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากรออกใบกำกับภาษีอย่างย่อตามมาตรา 86/6 และมาตรา 86/7 แห่งประมวลรัษฎากร ในทันทีที่ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นตามมาตรา 86 แห่งประมวลรัษฎากร หากผู้ประกอบการจดทะเบียนดงลกล่าวได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด ข้อมูลของใบกำกับภาษี และข้อมูลของใบกำกับภาษีอย่างย่อได้ถูกบันทึกในสื่อบันทึกข้อมูล เช่น Diskette เพื่อบันทึกรายละเอียดของรายการใบกำกับภาษีและใบกำกับภาษีอย่างย่อ ให้ถือเป็นสำเนาใบกำกับภาษี และสำเนาใบกำกับภาษีอย่างย่อตามมาตรา 86 แห่งประมวลรัษฎากร

 

 

สั่ง ณ วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2537

 

อรัญ ธรรมโน
ปลัดกระทรวงการคลัง
ประธานคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 10-02-2022