เมนูปิด

คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร
ที่ 24/2536
เรื่อง ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการเสียภาษีเงินได้ของสำนักงานหรือหน่วยงาน หรือ กองทุนที่มิใช่นิติบุคคล หรือคณะกรรมการ ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยกระทรวง ทบวง กรม


---------------------------------------


                ด้วยกรมสรรพากรได้ขอให้คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรวินิจฉัยว่า กรณีที่สำนักงานหรือหน่วยงานหรือกองทุนที่มิใช่นิติบุคคล หรือคณะกรรมการ ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยกระทรวง ทบวง กรม เพื่อกระทำกิจการตามนโยบายของทางราชการ มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือไม่


                คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาและได้มีคำวินิจฉัยในการประชุมครั้งที่ 28/2536 วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2536 ว่า สำนักงานหรือหน่วยงานหรือกองทุนที่มิใช่นิติบุคคลหรือคณะกรรมการ ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยกระทรวง ทบวง กรม เพื่อกระทำกิจการตามนโยบายของทางราชการ โดยมีการเรียกเก็บเงินจากผู้ประกอบการ เพื่อนำมาเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ ถ้ามีเงินเหลือก็จะจ่ายคืนให้แก่ผู้ประกอบการ และกรรมการหรือบุคคลซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานหรือหน่วยงานหรือกองทุน หรือคณะกรรมการดังกล่าวมิได้รับเงินได้หรือผลประโยชน์ใดๆ ซึ่งอาจคิดคำนวณได้เป็นเงิน นอกเหนือจากเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40(1)และ (2) แห่งประมวลรัษฎากรนั้น กรณีดังกล่าวถือได้ว่าสำนักงานหรือหน่วยงานหรือกองทุนที่มิใช่นิติบุคคลหรือคณะกรรมการดังกล่าว ทำหน้าที่แทนกระทรวงทบวง กรม และผู้ประกอบการ จึงไม่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประมวลรัษฎากร

 

 

สั่ง ณ วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2536

 

อรัญ ธรรมโน
ปลัดกระทรวงการคลัง
ประธานคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 10-02-2022