เมนูปิด

คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร
ที่ 23/2536
เรื่อง  ภาษีมูลค่าเพิ่ม การขายน้ำมันดิบของพืช


---------------------------------------


                ด้วยกรมสรรพากรได้ขอให้คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร วินิจฉัยว่าการขายน้ำมันดิบของพืชที่ได้จากการนำพืชผลทางการเกษตรมาคั้น หีบ สกัด หรือกระทำด้วยวิธีการอื่นในลักษณะทำนองเดียวกันไม่ว่าจะมีสารกันเสียหรือสารอื่นใด ในลักษณะทำนองเดียวกันผสมอยู่ด้วยหรือไม่ และยังมิได้แปรรูปหรือแปรสภาพเป็นอาหาร ทั้งนี้ เฉพาะที่มิได้บรรจุกระป๋อง ภาชนะ หรือหีบห่อที่ผนึกในลักษณะมั่นคง เช่น การขายน้ำมันปาล์มดิบข้น (Crude palm oil) น้ำมันปาล์มดิบ (Crude palm olein) และไขปาล์มดิบ Crude palm Steirine) ที่มิได้บรรจุกระป๋องภาชนะ หรือหีบห่อที่ผนึกในลักษณะมั่นคง จะได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 81(1)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร หรือไม่


                คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาและได้มีคำวินิจฉัยในการประชุมครั้งที่ 26/2536 วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2536 ว่า การขายน้ำมันดิบของพืชที่ยังมิได้แปรรูปหรือแปรสภาพเป็นอาหาร ไม่ว่าจะมีสารกันเสีย หรือสารอื่นใดในลักษณะทำนองเดียวกันผสมอยู่ด้วยหรือไม่ ย่อมเข้าลักษณะเป็นการขายพืชผลและวัตถุพลอยได้จากพืชที่รักษาสภาพไว้เพื่อมิให้เสียเพื่อการขายปลีกหรือขายส่งได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 81(1)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร

 

 

สั่ง ณ วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2536

 

 

บัณฑิต บุณยะปานะ
ปลัดกระทรวงการคลัง
ประธานคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 10-02-2022