เมนูปิด

คำสั่งกรมสรรพากร

ที่ ท.ป.145/2548

เรื่อง  กำหนดสถานที่รับแบบแสดงรายการและรับชำระเงินภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร

 

  ----------------------------------------

           

                           เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เสียภาษีอากรและให้การบริหารการจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 แห่งประมวลรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรจึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

 

                           ข้อ 1 ให้สถานที่ดังต่อไปนี้ เป็นสถานที่รับแบบแสดงรายการและรับชำระเงินภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรได้อีกแห่งหนึ่ง นอกจากสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา สำหรับผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไม่ว่าจะมีภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอหรือเขตท้องที่ใด

                                   (1) หน่วยบริการรับชำระภาษีอากรของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา

ปทุมวัน 1 ที่ตั้งอยู่ ณ อาคารบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) อาคารศูนย์การค้ามาบุญครอง ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

                                   (2) หน่วยบริการรับชำระภาษีอากรของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา

จตุจักร ที่ตั้งอยู่ ณ กองอำนวยการตลาดนัดกรุงเทพมหานคร (จตุจักร) ถนนกำแพงเพชร 2 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

                                   (3) หน่วยบริการรับชำระภาษีอากรของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง 1 ที่ตั้งอยู่ ณ อาคารวัชมน (ตลาดไท) เลขที่ 32/399 หมู่ 9 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

 

                           ข้อ 2 ให้สรรพากรพื้นที่ดังต่อไปนี้ ออกคำสั่งเป็นหนังสือแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป เป็น “เจ้าหน้าที่รับชำระเงินภาษีอากร” เพื่อรับชำระเงินภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร

                                  (1) สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2 สำหรับการรับแบบแสดงรายการและรับชำระเงินภาษีอากรตามข้อ 1(1)

                                  (2) สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5 สำหรับการรับแบบแสดงรายการและรับชำระเงินภาษีอากรตามข้อ 1(2)

                                  (3) สรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 2 สำหรับการรับแบบแสดงรายการและรับชำระเงินภาษีอากรตามข้อ 1(3)

 

                            ข้อ 3 การเสียภาษีอากรตามคำสั่งนี้ ให้ถือว่าเป็นการสมบูรณ์เมื่อได้รับใบเสร็จรับเงินซึ่ง “เจ้าหน้าที่รับชำระเงินภาษีอากร” ตามข้อ 2 ได้ลงลายมือชื่อรับเงินแล้ว

 

                            ข้อ 4 คำสั่งนี้ให้ใช้บังคับสำหรับการรับแบบแสดงรายการและรับชำระเงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประมวลรัษฎากร ดังต่อไปนี้

                                    (1) หน่วยบริการรับชำระภาษีอากรตามข้อ 1(1) ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2548 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2548

                                    (2) หน่วยบริการรับชำระภาษีอากรตามข้อ 1(2) เฉพาะวันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 วันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2548 และวันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2548

                                     (3) หน่วยบริการรับชำระภาษีอากรตามข้อ 1(3) ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2548 เว้นวันหยุดราชการ

 

 สั่ง ณ วันที่ 22  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2548

 

              ศิโรตม์  สวัสดิ์พาณิชย์

         (นายศิโรตม์  สวัสดิ์พาณิชย์)

               อธิบดีกรมสรรพากร 

       

 

ปรับปรุงล่าสุด: 10-02-2022