เมนูปิด

คำสั่งกรมสรรพากร

ที่ ท.ป.144/2548

เรื่อง  กำหนดสถานที่รับแบบแสดงรายการและรับชำระเงินภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร

 

---------------------------------------------

           

                        เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เสียภาษีอากรและให้การบริหารการจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 แห่งประมวลรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรจึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

 

                        ข้อ 1 ให้ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และสาขาของธนาคาร เป็นสถานที่รับแบบแสดงรายการและรับชำระเงินภาษีอากร สำหรับผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามแบบ ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91 และถ้ามีภาษีต้องเสียให้ชำระทั้งหมดในคราวเดียวกันด้วย

 

                  ข้อ 2 ให้พนักงานธนาคารซึ่งได้รับมอบหมายจากธนาคารเป็น “เจ้าหน้าที่รับชำระเงินภาษีอากร” เพื่อรับชำระเงินภาษีอากรตามข้อ 1

 

                        ข้อ 3 การเสียภาษีอากรตามคำสั่งนี้ ให้ถือว่าเป็นการสมบูรณ์เมื่อได้รับใบเสร็จรับเงินซึ่ง “เจ้าหน้าที่รับชำระเงินภาษีอากร” ตามข้อ 2 ได้ลงลายมือชื่อรับเงินแล้ว

 

                  ข้อ 4 คำสั่งนี้ให้ใช้บังคับสำหรับการรับแบบแสดงรายการและรับชำระเงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประมวลรัษฎากร ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2548 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2548

 

 สั่ง ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2548

 

            ศิโรตม์  สวัสดิ์พาณิชย์

        (นายศิโรตม์  สวัสดิ์พาณิชย์)

             อธิบดีกรมสรรพากร 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 10-02-2022